VISITA

Visites a la Col·lecció d'Aeronaus Clàssiques de la FPAC
Visitas a la Colección de Aeronaves Clásicas de la FPAC
Visits to the FPAC Heritage Aircraft Collection

 

Exterior de l'edifici CCA © FPAC - DJR

 

FPAC @ CCA   BCN Airport

Centre Cultural Aeronàutic de l'Aeroport de Barcelona-El Prat


La Col·lecció i Exposició Històrica de la FPAC al Centre Cultural Aeronàutic de l'Aeroport de Barcelona-El Prat es pot visitar tots els caps de setmana
Els dissabtes i diumenges de 10:00 a 13:30  Mes informació

La Colección y Exposición Histórica de la FPAC en el Centro Cultural Aeronáutico del Aeropuerto de Barcelona-El Prat se puede visitar tosos los fines de semana.
Los Sábados y Domingos de 10:00 a 13:30   Mas información

The Heritage Collection and Exhibition of the FPAC located at the Aeronautics Cultural Center of the Airport Barcelona-El Prat can be visited on Saturdays and Sundays, from 10:00 to 13:30  More information

Excepcions - Excepciones - Exceptions

L'exhibició estarà tancada al públic el mes d'Agost.
Per activitats d'AENA, el CCA també estará tancat al públic el dissabte 17 de Juny i també des del 22 al 26 de Juny, 2017

La exhibición estará cerrada al público en Agosto.
Por albergar actividades de AENA, el CCA también estará cerrado al público el sábado 17 de Junio y desde el 22 al 26 de Junio, 2017

The exhibition will be closed in August.  
Due to AENA activities, the CCA will close to the public on Saturday June 17th and from the 22nd to the 26th of June, 2017.

Interior de la Sala d'Exposicions de l'edifici CCA © FPAC - Jordi Rull


FPAC @ SBD   Sabadell Airport
VISITA PRIVADA

Visita Privada 16/10/2016 © FPAC - Conrad Miquel


[ 5 € ] 

En els dies i hores indicats al Calendari Anual d'activitat de la FPAC, fent un donatiu de 5 € per persona adulta [1] [2] es pot fer una visita guiada a la Col·lecció d'Aeronaus Clàssiques de la FPAC situada al Taller-Escola, Estacionament i Hangars de l'Aeroport de Sabadell.

En los dias y hores indicados en el Calendario Anual de actividad de la FPAC, realizando un donativo de 5 € por persona adulta [1] [2] se puede realizar una visita guiada a la Colección de Aeronaves Clásicas de la FPAC situada en el Taller-Escuela, Estacionamiento y Hangares del Aeropuerto de Sabadell.

On the dates and time indicated in the annual Calendar of the FPAC, a 5 € donation per adult visitor [1] [2] allows to enjoy a guided tour to the Heritage Aircraft Collection of the FPAC located in the Workshop-School, the R1 Apron and the Hangars of the Sabadell Airport.

[1]   Condicions especials / Condiciones especiales / Special terms

[ 0 € ] 
Amics, Benefactors i Patrocinadors de la FPAC, Aturats, Menors de 16 anys acompanyats
Amigos, Benefactores y Patrocinadores de la FPAC, Desempleados, Menores de 16 años acompañados

FPAC Friends, Benefactors and Sponsors, Unemployed and Younger than 16 accompanied.


[ 25 € ]  
Grups de fins a 10 persones i Visites Escolars
Grupos de hasta 10 personas y Visitas Escolares Groups of up to 10 people and School Groups

Sessions Fotogràfiques i Vols en un Avió Clàssic: Veure les condicions al PROGRAMA BENEFACTOR de la FPAC

Sesiones Fotográficas y Vuelos en un Avión Clásico: Ver las condiciones en el PROGRAMA BENEFACTOR de la FPAC

Photographic Sessions and Flights in a Classic Aircraft: Please see the requirements at the FPAC BENEFACTOR PROGRAM[2] 
Sol·licitud, Identificació i Seguretat / Solicitud, Identificación y Seguridad / Request, Identification and Safety

En tots els casos cal informar amb una antelació mínima de 2 dies laborables, per correu electrònic a PACVISITA@GMAIL.COM de la relació de Noms i Cognoms (tots) i nº de DNI (sols adults) dels participants a fi de que puguem confirmar la disponibilitat de voluntaris per acompanyar la visita, i poder gestionar els passis d'accés a l'interior de l'Aeroport, requerits per l'autoritat de seguretat aeroportuària. Durant la visita tots els participants tindran que utilitzar l'armilla reflectant que els facilitarà el guia de la visita. Els menors tindran que estar controlats, en tot moment, per els tutors que els acompanyin. 

En todos los casos hay que informar con una antelación mínima de 2 días laborables, por correo electrónico a PACVISITA@GMAIL.COM de la relación de Nombres, Apellidos (todos) y número de DNI (sólo adultos) de los participantes a fin de que les podamos confirmar la disponibilidad de voluntarios para acompañar la visita y poder gestionar los pases de acceso requeridos por la autoridad de seguridad aeroportuaria. Durante la visita todos los participantes tendran que utilizar el chaleco reflectante que les facilitará el guia de la visita. Los menores tendran que estar controlados, en todo momento, por los tutores que les acompañen.

In all cases please inform of your visit a minimum of 2 working days in advance, by email to PACVISITA@GMAIL.COM , sending the list of Names and Surnames (all) and ID Card or Passport number (adults only) of the visitors. This is to confirm the availability of volunteers to guide the visit and to issue access passes as required by the airport security authority. During the visit, all participants will have to wear the reflecting vest supplied by the guide and follow the instructions to avoid accidents. Minors will have to be controlled by their tutors all the time. 


FPAC @ SBD   Sabadell Airport

PAC·OBERT

Dia de portes obertes, de 09:30 a 13:00 
Diumenges indicats “PAC·OBERT” al CalendariAnual d'Activitat de la FPAC.

Dia de puertas abiertas, de 09:30 a 13:00 
Domingos indicados "PAC OBERT” en el Calendario Anual de Actividad de la FPAC.

Open doors day, from 09:30 to 13:00 
Sundays that are indicated "PAC·OBERT” in the Annual Activity Calendar of the FPAC.
 
PAC·OBERT del 16/10/2016 © FPAC - Conrad Miquel


[ 3 € ] 
  
Donatiu que permet a un adult, i fins a dos menors supervisats, visitar l'interior i la cabina de les aeronaus visitables.

Donativo que permite a un adulto, y hasta a dos menores supervisados, visitar el interior y la cabina de las aeronaves visitables.

Donation that allows one adult and up to two supervised children to visit the cockpit and cabin of the aircraft.

[ 5 € ]   

Donatiu que permet a un adult, i fins a dos menors supervisats, visitar l'interior i la cabina de les aeronaus visitables
També fer una visita guiada per el recinte de la exhibició i per els hangars on hi ha les aeronaus no exposades.

Donativo que permite a un adulto, y hasta a dos menores supervisados, visitar el interior y la cabina de las aeronaves visitables.  
También hacer una visita guiada por el recinto de la exhibición y por los hangares en las que hay las aeronaves no exhibidas.

Donation that allows one adult and up to two supervised children to visit the interior and the cockpit of the aircraft. 
It allows, as well, to participate in a guided tour of the exhibition and to visit the hangars where the unexhibited aircraft of the FPAC collection are parked.

 
The flight exhibition of the Bücker 131 EC-DAU at the 16/10/2016 PAC·OBERT © FPAC - Conrad Miquel


  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada