VISITA

Visites a la Col·lecció d'Aeronaus Clàssiques de la FPAC
Visitas a la Colección de Aeronaves Clásicas de la FPAC
Visits to the FPAC Heritage Aircraft Collection

 

Exterior de l'edifici CCA © FPAC - DJR

 

FPAC @ CCA.BCN    Barcelona-El Prat Airport


La Col·lecció i Exposició Històrica de la FPAC al Centre Cultural Aeronàutic de l'Aeroport de Barcelona-El Prat es pot visitar, fins el 31 de Gener de 2017, els dissabtes i diumenges de 10:00 a 13:30.  Mes informació

La Colección y Exposición Histórica de la FPAC en el Centro Cultural Aeronáutico del Aeropuerto de Barcelona-El Prat se puede visitar, hasta el 31 de Enero de 2017, los Sábados y Domingos de 10:00 a 13:30. Mas información

The Heritage Collection and Exhibition of the FPAC located at the Aeronautics Cultural Center of the Airport Barcelona-El Prat can be visited, until January 31st 2017 on Saturday and Sunday, from 10:00 to 13:30. More information

Excepcions - Excepciones - Exceptions

Els dies / los días / on the  25/12/2016 - 01/01/2017 & de / from ___ / ___/ ____  a / to  ___/ ___/____  el CCA estarà tancat al públic - el CCA estará cerrado al público the CCA will close to the public.

Interior de la Sala d'Exposicions de l'edifici CCA © FPAC - Jordi Rull


FPAC @ SBD   Sabadell Airport
VISITA PRIVADA

Visita Privada 16/10/2016 © FPAC - Conrad Miquel


[ 5 € ] En els dies i hores indicats al Calendari Anual d'activitat de la FPAC, fent un donatiu de 5 € per persona adulta [1] [2] es pot fer una visita guiada a la Col·lecció d'Aeronaus Clàssiques de la FPAC situada al Taller-Escola, Estacionament i Hangars de l'Aeroport de Sabadell.

[ 5 € ] En los dias y hores indicados en el Calendario Anual de actividad de la FPAC, realizando un donativo de 5 € por persona adulta [1] [2] se puede realizar una visita guiada a la Colección de Aeronaves Clásicas de la FPAC situada en el Taller-Escuela, Estacionamiento y Hangares del Aeropuerto de Sabadell.

[ 5 € ] On the dates and time indicated in the annual Calendar of the FPAC, a 5 € donation per adult visitor [1] [2] allows to enjoy a guided tour to the Heritage Aircraft Collection of the FPAC located in the Workshop-School, the R1 Apron and the Hangars of the Sabadell Airport.

[1] Condicions especials / Condiciones especiales / Special terms

[ 0 € ] Socis Benefactors, Aturats i menors de 16 anys Socios Benefactores, Parados y menores de 16 años FPAC Benefactors, Unemployed and Younger than 16
[ 2 € ] Estudiants, Jubilats i menors de 26 anys Estudiantes, Jubilados y menores de 26 años Students, Pensioners and Younger than 26
[25 € ] Grups de fins a 10 persones i Visites Escolars Grupos de hasta 10 personas y Visitas Escolares Groups of up to 10 people and Schools
Sessions Fotogràfiques i Vols en un Avió Clàssic: Veure les condicions al PROGRAMA BENEFACTOR de la FPAC
Sesiones Fotográficas y Vuelos en un Avión Clásico: Ver las condiciones en el PROGRAMA BENEFACTOR de la FPAC
Photographic Sessions and Flights in a Classic Aircraft: Please see the requirements at the FPAC BENEFACTOR PROGRAM

[2] Sol·licitud, Identificació i Seguretat / Solicitud, Identificación y Seguridad / Request, Identification and Safety
En tots els casos cal informar amb una antelació mínima de 2 dies laborables, per correu electrònic a PACVISITA@GMAIL.COM de la relació de Noms i Cognoms (tots) i nº de DNI (sols adults) dels participants a fi de que puguem confirmar la disponibilitat de voluntaris per acompanyar la visita, i poder gestionar els passis d'accés a l'interior de l'Aeroport, requerits per l'autoritat de seguretat aeroportuària. Durant la visita tots els participants tindran que utilitzar l'armilla reflectant que els facilitarà el guia de la visita. Els menors tindran que estar control·lats, en tot moment, per els tutors que els acompanyin.
En todos los casos hay que informar con una antelación mínima de 2 días laborables, por correo electrónico a PACVISITA@GMAIL.COM de la relación de Nombres, Apellidos (todos) y número de DNI (sólo adultos) de los participantes a fin de que les podamos confirmar la disponibilidad de voluntarios para acompañar la visita y poder gestionar los pases de acceso requeridos por la autoridad de seguridad aeroportuaria.Durante la visita todos los participantes tendran que utilizar el chaleco reflectante que les facilitará el guia de la visita. Los menores tendran que estar controilados, en todo momento, por los tutores que les acompañen.
In all cases please inform of your visit a minimum of 2 working days in advance, by email to PACVISITA@GMAIL.COM , sending the list of Names and Surnames (all) and ID Card or Passport number (adults only) of the visitors. This is to confirm the availability of volunteers to guide the visit and to issue access passes as required by the airport security authority. During the visit, all participants will have to wear the reflecting vest supplied by the guide and follow the instructions to avoid accidents. Minors will have to be controlled by their tutors all the time. FPAC @ SBD   Sabadell Airport

PAC·OBERT
Dia de portes obertes - Dia de puertas abiertas - Open doors day 

 
PAC·OBERT del 16/10/2016 © FPAC - Conrad Miquel


[ 3 € ] En els Diumenges indicats “PAC·OBERT” al Calendari Anual d'Activitat de la FPAC s'agraïrà un donatiu voluntari de 3 € per persona adulta que visiti, de 10:00 a 13:30 l'exhibició estàtica i en vol d'Aeronaus Clàssiques organitzada per la FPAC.

El donatiu permetrà fer una visita guiada a les aeronaus en exposició i visitar l'interior i la cabina de les aeronaus que s'indiquin.

En els diumenges de PAC·OBERT, després de la visita guiada de les 11 del matí, les persones que ho hagin sol·licitat d'acord amb lo establert al punt anterior podran realitzar una visita privada als hangars on estiguin estacionats els avions no exposats.


[ 3 € ] En los Domingos indicados "PAC OBERT” en el Calendario Anual de Actividad de la FPAC, se agradecerá un donativo voluntario de 3 € por persona adulta que visite, de 10:00 a 13:30, la exhibición estática y en vuelo de aeronaves Clásicas organizada por la FPAC.

En los domingos de PAC·OBERT, después de la visita guiada de las 11 de la mañana, las personas que lo hayan solicitado de acuerdo con lo establecido en el punto anterior podrán realizar una visita privada a los hangares donde estén estacionados los aviones no expuestos .
El donativo permitirá realizar una visita guiada a las aeronaves en exposición y visitar el interior y la cabina de las aeronaves que se indiquen.

[ 3 € ] On Sundays that are indicated "PAC·OBERT” in the Annual Activity Calendar of the FPAC, will be appreciated a voluntary donation of € 3 per adult visitor of the static display and in-flight exhibition of Classic Aircraft that organizes the FPAC, from 10:00 to 13:30.
The donation will allow to participate in a guided tour of the exhibition and to visit the interior and the cockpit of selected aircraft.
After the 11 a.m. guided tour, the visitors who have requested it, in accordance with the established in the previous “VISITA PRIVADA” point, will make the private visit to the hangars where the unexposed aircraft of the FPAC collection are parked.
 
The flight exhibition of the Bücker 131 EC-DAU at the 16/10/2016 PAC·OBERT © FPAC - Conrad Miquel

  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada