2015/08/29

El Schulgleiter SG38 de la FPAC - II -

Manuel Pons i Domingo Jaumandreu 2015/08/18 © FPAC - Jordi Pons

Agraïment


El 18 d'agost, el President de la FPAC entregava a n'en Manuel Pons Fontanillas una reproducció enmarcada de la imatge amb la que obriem el primer post  dedicat al SG38 de la FPAC.

La imatge es completava amb una llegenda d'agraïment per la donació del SG38, per els anys de dedicació a les activitats de preservació del patrimoni aeronàutic i per el compromis d'en Manuel Pons Fontanillas amb la formació dels joves en mecànica i restauració d'aeronaus. Activitats i empeny que culminaren amb la creació de la Fundació i donació del patrimoni inicial de la FPAC.


19/8/2015 La documentació dels SG38 facilitada per en Jose Ignacio García Colomo © FPAC - JIGC


Una donació complementària


El 22 d'agost, José Ignacio García Colomo, Professor d'Ensenyament Secundàri, Tècnic Certificador de Restauració i Manteniment de Planadors, Pilot de Vol a Vela i Soci Benefactor i Voluntari de la FPAC, ens formalitzava la donació d'una valuosa documentació que havia dipositat temporalment al CCA a fi de que els SBV, Enric Pallarés i Antoni Salvador, puguin realitzar una restauració molt precisa de l'aeronau.

El llegat consta del conjunt de còpies originals dels plànols de les 50 unitats de SG38 construïdes entre 1949 i 1951 per Aeronáutica Industrial S.A. , del catàleg de peces i del manual de muntatge de l'aeronau També inclou un llibre alemany amb imatges i esquemes que facilitaràn el treball de restauració així com un CD-ROM amb tota la documentació digitalitzada del SG38 alemany, l'original de 1938.


19/8/2015 Antoni Salvador consultant els plànols del SG38 © FPAC - JIGC

Avança la restauració del SG38 “MPF”


Des de l'arribada del Schulgleiter, l'Enric Pallarés i l'Antoni Salvador no han parat en l'empeny de restaurar el SG38. Amb l'assessorament de l'Ignacio García Colomo, un cop finalitzada la neteja i sanejament, han imprimat l'estructura de fusta i tenen prou avançat l'entelat de l'empenatge de cua com testifiquen les imatges que acompanyen aquesta entrada.

En García Colomo també els hi ha deixat, per referència, un conjunt etiquetat de les parts metàl·liques d'un altre SG38 que ha permés identificar cadacscuna de les parts del SG38 de la FPAC que en 1989, en Jordi Pons va desmuntar i restaurar amb un recobriment de zinc electrolític. 


19/8/2015  L'Enric Pallarés devant del fusellatge en avançat procés de restauració © FPAC - JIGC


Agradecimiento


El 18 de agosto, el Presidente de la FPAC entregaba a Manuel Pons Fontanillas una reproducción enmarcada de la imagen con la que abríamos la primera entrada dedicada al SG38 de la FPAC.

La imagen se completaba con una leyenda de agradecimiento por la donación del SG38, por los años de dedicación a las actividades de preservación del patrimonio aeronáutico y por el compromiso de D. Manuel Pons Fontanillas con la formación de los jóvenes en mecánica y restauración de aeronaves. Actividades y empeño que culminó con la creación de la Fundación y donación del patrimonio inicial de la FPAC.


19/8/2015 Antoni Salvador mostrant la feina feta © FPAC - JIGC


Una donación complementaria


El 22 de agosto, el señor D. José Ignacio García Colomo, Profesor de Enseñanza Secundaria, Técnico Certificador de Restauración y Mantenimiento de Planeadores, Piloto de Vuelo a Vela y Socio Benefactor y Voluntario de la FPAC, hacía donación formal a la FPAC de una valiosa documentación que había depositado temporalmente en el CCA a fin de que los SBV, señores D. Enric Pallarés y D. Antoni Salvador, puedieran realizar una precisa restauración del Schulgleiter.

El legado consta del conjunto de copias originales de los planos de las 50 unidades de SG38 construidas entre 1949 y 1951 por Aeronáutica Industrial S. A. , del catálogo de piezas y del manual de montaje de la aeronave También incluye un libro alemán con imágenes y esquemas que facilitarán el trabajo de restauración así como un CD-ROM con toda la documentación digitalizada del SG38 alemán, original de 1938.


19/8/2015 L'extradós de l'estabilitzador horitzontal entelat © FPAC - JIGC


Avanza la restauración del SG38 "MPF"


Desde la llegada del Schulgleiter al CCA, Enric Pallarés y Antonio Salvador no han parado en el empeño de restaurar el SG38. Con el asesoramiento de Ignacio García Colomo, una vez finalizada la limpieza y saneamiento, han imprimado la estructura de madera y tienen bastante avanzado el recubrimiento del empenaje de cola, como testifican las imágenes que acompañan esta entrada.

García Colomo también les ha dejado, para utilizar como referencia, un conjunto etiquetado de las partes metálicas de otro SG38. Con ello han podido identificar cada una de las partes del SG38 de la FPAC que, en 1989, Jordi Pons desmontó y restauró con un recubrimiento de zinc electrolítico. La tornilleria i peces metàl·liques del SG38 de la FPAC restaurades per en Jordi Pons en 1989 © FPAC - JIGC


Gratefulness


On August 18th , the President of FPAC handed to Mr. Manuel Pons Fontanillas a framed reproduction of the image with which we opened the first post dedicated to the SG38 of the FPAC.

The picture was completed with a legend of thanks for the donation of the SG38, for the years of dedication to the aeronautical heritage preservation and for the commitment of Mr. Manuel Pons Fontanillas with youth training in aircraft restoration and mechanics. An endeavour that culminated in the creation of the FPAC and donation of its heritage statutory assets.


19/5/2015 Iniciant la restauració de l'ala dreta © FPAC - JIGC


An additional donation


On August 22nd , Mr. Jose Ignacio Garcia Colomo, Professor of Secondary Education, Certifying Technician of Gliders Restoration and Maintenance, Gliding Pilot and FPAC Volunteer and Benefactor Member, formalized the donation to the FPAC of a set of valuable SG38 documentation that he temporarily deposited at the CCA, so that the VBM, Mr/s Enric Pallarés and Antoni Salvador, could make an accurate restoration of the Schulgleiter.

The legacy consists of the set of SG38 original blueprints corresponding to the 50 units built between 1949 and 1951 in Spain by Aeronautica Industrial, S.A. ,AISA, the aircraft parts catalog and assembly manual. It also includes a German book with pictures and diagrams to facilitate the SG38 restoration work as well as a CD-ROM with all German original 1938 SG38 documentation.


19/5/2015  E. Pallarés , J.I.G. Colomo, A. Salvador  devant del fusellatge restaurat © FPAC - JIGC


The “MPF” SG38 restoration progress


Since the arrival of Schulgleiter to the CCA, Mr/s Antoni Salvador amd Enric Pallarés have not stopped in their effort to restore the SG38. With the advice of Mr. Ignacio Garcia Colomo, once completed the cleaning and sanitation of the glider, they have primed the wooden structure and fairly advanced with the lining of the tail section, as witnessed on the images completing this post.

Mr. García Colomo also has lent, as a reference, a labeled set of the SG38 metal parts, in order to ease the identification of the FPAC SG38 ones that in 1989 were dismounted and restored with an electrolytic zinc coating by Mr. Jordi Pons.


19/8/2015 Vista general del taller del CCA © FPAC - JIGC
19/8/2015  J.I.G. Colomo, A.Salvador, E. Pallarés devant del fusellatge restaurat © FPAC - JIGC2015/07/30

Els T6 i T33 a l'Aeroport de Sabadell

 
El Lockheed T-33 "Shooting Star" de LELL el 28/7/2015 © FPAC - Oriol Villanueva

 

Millorem la Conservació de dos Joies Aeronàutiques


Amb la recaptació dels donatius "Un Euro per Visita" per veure la cabina de les aeronaus de la FPAC els dies d'exhibició PAC·OBERT, i altres donatius de Socis Benefactors, s'ha pogut finançar la fabricació, a mida, d'unes capotes de protecció per les cabines dels Texan T6 i Shooting Star T33. Ara queda per finançar una capota per el Super Saeta HA-220.  

Aquests tres avions junt amb el Phantom II formen part del dipòsit d'aeronaus del "Museo del Aire", de l'Exercit de l'Aire Espanyol, que la FPAC exhibeix actualment a l'Aeroport de Sabadell i van ser restaurats per Alumnes del Taller-Escola i Socis Benefactors Voluntaris de la FPAC.

El North American T-6 "Texan" de LELL el 28/7/2015 © FPAC - Oriol Villanueva

 

Mejora la Conservación de dos Joyas Aeronáuticas


Con la recaudación de los donativos de "Un Euro por Visita" para ver la cabina de las aeronaves de la FPAC los días de exhibición PAC·OBERT y otros donativos de Socios Benefactores, se ha podido financiar la fabricación, a medida, de unas capotas de protección para las cabinas del Texan T6 y del Shooting Star T33. Ahora queda por financiar una capota para el Super Saeta HA-220.

Estos tres aviones junto con el Phantom II forman parte del depósito de aeronaves del  "Museo del Aire" del Ejército del Aire Español que la FPAC exhibe actualmente en el Aeropuerto de Sabadell y fueron restaurados por Alumnos del Taller-Escuela junto con Socios Benefactores Voluntarios de la FPAC.Lockheed T-33 "Shooting Star" de LELL el 28/7/2015  © FPAC - Alejandro de Diego

 

Improving the Condition of two Aeronautics Jewels

 
With the collection of  "One Euro Call" donations to visit the cockpit of the FPAC aircraft on "PAC·OBERT" Open Doors Exhibitions, together with cash donations from FPAC Benefactor Members, it has been possible to finance the custom made manufacture of protection hoods for the canopies of the Texan T6 and the Shooting Star T33. Now it remains to fund a hood for the Super Saeta HA-220.
 
These three aircraft together with the Phantom II are part of the deposit of the Spanish Air Force "Museo del Aire" that currently exhibits the FPAC at Sabadell Airport. These aircraft  had been restored by Students of the Workshop-School together with Volunteer Benefactor Members of the FPAC.


North American T-6 "Texan" at LELL as of 28/7/2015 © FPAC - Alejandro de Diego


2015/07/26

El Schulgleiter SG38 de la FPAC


Juliol de 1950, en Manuel Pons pilotant un SG38 a El Cerro del Telégrafo © FPAC- Arxiu Manuel Pons

 

Donació i Trasllat del Schulgleiter SG38 "MPF"

En Manuel Pons Fontanillas, President Fundador de la FPAC ha donat a la Fundació un dels 50 planadors Schulgleiter SG38 que va fabricar AISA sota llicència, a Cuatro Vientos entre 1949 i 1951.
La donació es doblement valuosa per que el SG38 es el planador que apareix al logotip de la FPAC i per que es tracta d'un record personal entranyable d'en Manuel Pons doncs el Schulgleiter va ser el tipus de planador amb el que va apendre a volar durant l'estiu de 1950 a l'Escola de Vol de El Cerro del Telégrafo situada al municipi de Rivas Vaciamadrid.
Com molts altres joves estudiants d'enginyeria, després d'apendre a volar en planador, en Manuel va poder fer la mili durant els estius, com oficial de complement d'aviació, a l'Aeròdromo de Villafría, prop de Burgos.
El Schneider DFS 108-14 SG-38 Schulgleiter és un planador d'escola primària de vol, monoplaça d'ala alta sostinguda per un conjunt de cables que surten d'un post central. Va ser dissenyat en 1938 per Schneider, Rehberg i Hofmann a la fàbrica d'Edmund Schneider a Grunau, Alemanya. Fins el final de la segona guerra mundial, entre producció industrial i fabricació amateur, a Alemanya i zones ocupades s'en van fabricar mes de 5.000 unitats, principalment per l'entrenament de les Joventuts Hitlerianes que massivament van nodrir de pilots la Luftwaffe. Acabada la guerra també s'en van fabricar de construcció amateur.
Al ser una aeronau molt econòmica de construir i d'operar doncs es podia envolar propulsant-la amb cables elàstics a lo llarg d'un terreny en pendent, va ser copiada i fabricada a Anglaterra en 1948 per Elliotts of Newbury (EON). Inicialment venuda a Aeroclubs, s'en van fabricar entre 80 i 90 unitats amb denominació “Elliots Primary EoN” i “EoN Type 7 S.G.38 Primary” de les que la RAF en va comprar una part per equipar el Air Training Corps i la Combined Cadet Force.
L'Enric Coll despenjant el pla de cua del SG38 © FPAC - I.G.Colomo

L'aeronau estava emmagatzemada al Centre Aeri de Vilanova i La Geltrú fundat per en Manuel Pons al 1981 per formar aprenents de mecànic d'aviació des d'on un grup de voluntaris de la Fundació la van traslladar el dissabte 11 de juliol per ser totalment restaurada.
L'Enric Pallarés situant l'ala dreta © FPAC-Jordi Rull

En José Ignacio García Colomo, que liderava la moguda ens ho explica:
Comencem a les 10 del matí. L'Enric Coll i jo vam sortir amb el cotxe de Vilanova i la Geltrú per buscar el remolc que l'Enric Pallarés tenia ja preparat al CCA de El Prat de Llobregat, on també hi havia en Jordi Rull.
Enganxem el remolc, comprovem que les llums funcionen i iniciem la sortida per la porta exterior. Tot va perfecte fins que el cantó posterior toca lleugerament amb la porta corredissa, lo just per arrencar el connector de la placa de de llums i matrícula que sobresurt una mica. Ja donem la jornada per perduda però l'Enric Coll és més optimista i amb un tornavís, alicates i una mica de cinta aïllant recompon el connector i podem continuar la marxa.
A les 13 vam arribar amb el remolc al Centre Aèri i entre els quatre anem despenjant ales i estabilitzador, el fuselatge ja el teníem a terra. Acoblar-ho al remolc requereix certes precaucions, hem de subjectar-ho amb fermesa però cuidant amb molta cura els punts d'ancoratge ja que l'estat de l'encolat de l'estructura es precari.
El viatge de tornada al Prat, tot i que preocupats per no fer malbé el nostre esquelètic SG-38 i no ser aturats per la policia, va transcórrer sense més sobresalts.
A les 3 de la tarda tancàvem la porta del CCA, l'Enric Coll i jo tornàvem cap a Vilanova, i en Pallarés i en Rull cap a casa, a El Prat.
Queda per davant un esperat treball de restauració que doni a l'emblema de la FPAC la visibilitat que li correspon.
Un segon exemplar de SG38 espera el mateix destí penjat dels hangars del Camp de Vol d'Igualada.
L'Enric Coll, Enric Pallarés i en J.Ignacio García Colomo cel·lebrant el final de la moguda © FPAC - Jordi Rull

El dilluns 13 de Juliol, l'Enric Pallarés i l'Antoni Salvadó, experts restauradors de planadors d'estructura de fusta i recobriment de tela, i veterans pilots de vol a vela, s'hi posaven de plé. Encara que ja s'han comprat els materials necessaris per el recobriment d'ales i superfícies de comandament, hi ha feina per mesos. 

L'Enric Pallarés i n'Antoni Salvadó iniciant la restauració al taller del CCA © FPAC Jordi Rull

 

Donación y Traslado del Schulgleiter SG38 "MPF"

Julio de 1950, Manuel Pons pilotando un SG38 en El Cerro del Telégrafo © FPAC - Archivo Manuel Pons


Manuel Pons Fontanillas, Presidente Fundador de la FPAC ha donado a la Fundación un ejemplar de los 50 planeadores Schulgleiter SG38 que fabricó AISA entre 1949 y 1951, bajo licencia, en Cuatro Vientos.
La donación no es tan sólo valiosa porque el SG38 sea el planeador que aparece en el logotipo de la FPAC sino por que se trata de un entrañable recuerdo personal de Manuel Pons ya que en el verano de 1950 aprendió a volar en este tipo de planeador en la escuela de El Cerro del Telégrafo, situada en el término municipal de Rivas Vaciamadrid, y con ello, al igual que muchos otros estudiantes de ingeniería, pudo realizar el servicio militar como oficial de complemento del Ejército del Aire en el Aeródromo de Villafría, en Burgos.
El Schneider DFS 108-14 SG-38 Schulgleiter es un planeador de escuela primaria de vuelo. Es un monoplaza de ala alta que está sostenida por un conjunto de cables que parten de un poste central. Fue diseñado en 1938 por Schneider, Rehberg y Hofmann en la fábrica de Edmund Schneider en Grunau, Alemania. Hasta el final de la segunda guerra mundial, entre fabricación industrial y amateur, en Alemania y zonas ocupadas se fabricaron mas de 5.000 unidades, principalmente dedicadas al entrenamiento de las Juventudes Hitlerianas que masivamente nutrieron de pilotos la Luftwaffe. Acabada la guerra también se continuó construyendo por aficionados.
Al ser una aeronave muy económica de construir y de operar pues podía despegar lanzándola con cables elásticos a lo largo de un terreno en pendiente, fue también copiada y fabricada en Inglaterra en 1948 por Elliott of Newbury (EON) que inicialmente la destinaron a aeroclus. Fabricaron entre 80 y 90 unidades con la denominación "Elliot Primary Eon" y "Eon Type 7 SG38 Primary" de las que la RAF compró una parte importante para equipar el Air Training Corps y la Combined Cadet Force.
 
E.Coll, I.G.Colomo y E.Pallarés al Centre Aeri © FPAC - Jordi Rull

La aeronave, almacenada en el Centro Aéreo de Vilanova y La Geltrú fundado por Manuel Pons en 1981 para formar aprendices de mecánico de aviación, fué trasladada el Sábado 11 de Julio por un grupo de Socios Benefactores Voluntarios de la Fundación al taller de la FPAC en el CCA de El Prat de Llobregat para su total restauración.
Llegando al CCA © FPAC - J.Ignacio García Colomo

José Ignacio García Colomo, experto piloto y restaurador de veleros, nos lo relata:
Comenzamos a las 10 de la mañana. Enric Coll y yo salimos con el coche desde Vilanova i La Geltrú para buscar el remolque que Enric Pallarés tenía ya preparado en el CCA de El Prat de Llobregat, donde también estaba Jordi Rull.
Enganchamos el remolque, comprobamos que las luces funcionan e iniciamos la salida por el portón exterior. Todo va perfecto hasta que la esquina posterior toca ligeramente con la puerta corredera, lo justo para arrancar el conector de la placa de de luces i matrícula que sobresale un poco. Ya damos la jornada por perdida pero Enric Coll es más optimista y con un destornillador, alicates y algo de cinta aislante recompone el conector y podemos continuar la marcha.
A las 13h llegamos con el remolque al Centre Aèri y entre los cuatro vamos descolgando alas y estabilizador, el fuselaje ya lo teníamos en tierra. Acoplarlo en el remolque requiere ciertas precauciones, hemos de sujetarlo con firmeza pero cuidando con esmero los puntos de anclaje ya que el estado del encolado de la estructura es precario.
El viaje de regreso a El Prat, aunque preocupados por no dañar a nuestro esquelético SG-38 y no ser parados por la policía, transcurrió sin más sobresaltos.
A la 3 de la tarde cerrábamos el portón del CCA, Enric Coll y yo nos volvíamos para Vilanova, y Pallarés y Rull a su casa de El Prat.
Queda por delante un esperado trabajo de restauración que ponga al emblema de la FPAC en el lugar que visible que le corresponde.
Un segundo ejemplar espera el mismo destino colgado de los hangares del Campo de Vuelo de Igualada-Òdena (LEIG).
Llegando al CCA © FPAC - J.Ignacio García Colomo

El lunes 13 de Julio, Enric Pallarés y Antoni Salvadó, expertos restauradores de planeadores de estructura de madera y recubrimiento de tela, y veteranos pilotos de vuelo a vela, se ponían manos a la obra. Aunque ya se han comprado los materiales necesarios para el recubrimiento de alas y superficies de mando, el trabajo llevará unos cuantos meses.
Antoni Salvadó y Enric Pallarés iniciando la restauración en el taller del CCA © FPAC - Jordi Rull
 

Donation & Transfer of the Schulgleiter SG38 "MPF"

July 1950, Mr. Manuel Pons flying an SG38 at The Telegraph Hill © FPAC - Manuel Pons Archive


Mr. Manuel Pons Fontanillas, the FPAC Founding President has donated to the Foundation one of the 50 Schulgleiter SG38 gliders that were made under license in Spain by AISA between 1949 and 1951, at the airfield of Cuatro Vientos, near Madrid.
The value of the donation is twofold since the SG38 is the glider that appears at the corporate FPAC logo and since the aircraft is a lovely memory to Mr. Manuel Pons. In the summer of 1950 he learned to fly on this type of glider at the Cerro del Telégrafo, a primary flight training school located in the municipality of Rivas Vaciamadrid. This allowed him and many other engineering students, to have the military service, as airforce complementary officer, at the Villafria Aerodrome, in Burgos.
The Schneider DFS 108-14 SG- 38 Schulgleiter is a German high-wing, cable-braced, single-seat primary glider that was designed by Schneider, Rehberg and Hofmann at Edmund Schneider’s factory at Grunau, Germany, in 1938. Until the end of Second World War more than 5.000 units were industrially and amateur built mainly for the training of the Nationalsozialistisches Fliegerkorps (NSFK) who massively nurtured of pilots the Luftwaffe. It continue being built by gliding amateurs after the war.
Being a very economical aircraft to build and operate because it could take off by bungee launch on the slopes of a hill, it was also copied and manufactured in England in 1948 by Elliott of Newbury (EON) that initially marketed it to aeroclubs. Between 80 and 90 units were manufactured as "Elliot Primary EoN" and "Type 7 SG38 Primary Eon" and RAF acquired an important bunch to equip the Air Training Corps and the Combined Cadet Force.
Centre Aeri. Mr/s E.Pallarés, I.G.Colomo and E.Coll placing the main beam and pod © FPAC - Jordi Rull

The donated unit had been stored at the Vilanova i La Geltrú Centre Aeri. A Charity founded by Mr. Manuel Pons in 1981 to train apprentices on aviation mechanics. On Saturday July 11th it was moved by a group of FPAC Volunteer Benefactor Members to the FPAC workshop in the CCA of El Prat de Llobregat for its whole restoration.
Jose Ignacio Garcia Colomo, skilled pilot and restorer of gliders tells us:
We started by 10am. Enric Coll and I left by car from Vilanova i La Geltru to tow the trailer that Enric Pallarés had already prepared the CCA of El Prat de Llobregat; Jordi Rull was also there.
We hitched the trailer, check that the lights work and off we go through the outer gate. Everything is perfect until the trailer's rear corner slightly hits the sliding door, just enough to rip the connector of the protruding lights plate. We all think that the day is lost, however Enric Coll is more optimistic and with an screwdriver, pliers and some duct tape suceeds to reassemble the connecto. So we can go on.
By 13h we reached the Centre Aeri and between the four we are picking the wings and the stabilizer that arfe hung on a wall. We had the fuselage already on the ground. Attaching the set to the trailer requires special care, we have to hold it firmly but carefully watching at the anchor points since the state of bonding of the structure is precarious.
On the trip back to El Prat we're anxious of neither harming our skeletal SG-38 nor being stopped by the traffic police. Fortunately we passed it without further frights.
At 3 pm we closed the gate of the CCA, Enric Coll and I went back to Vilanova i La Geltrú and Pallares and Rull back home to El Prat.
It remains a long time expected work of restoration to put the emblem of the FPAC in the visible place it deserves.
A second SG38 unit waits for same kind of restoration, hung from the wall of an hangar at Igualada-Òdena airfield (LEIG).
Arriving to the CCA © FPAC - Jordi Rull

PS. On Monday July 13th, Mr/s Enric Pallarés and Antoni Salvadó, veteran glider pilots and restorers of wooden structure and fabric coating aircraft, went hands-on to the restoration tasks. Although we have already purchased and stored the necessary materials for the lining of wings and control surfaces, the work will take a few months.

Mr/s Antoni Salvadó and Enric Pallarés starting the restoration at the CCA workshop © FPAC - Jordi Rull

 Referències / Referencias / References

Museo del Aire  

2015/06/18

PAC·OBERT REPORT 21/6/2015


PAC·OBERT 21/6/2015 © FPAC – Conrad Miquel Antich


-
El diumenge dia 21, a l'Aeroport de Sabadell, es celebrà l'últim PAC·OBERT de la temporada de primavera.

PAC·OBERT 21/6/2015 © FPAC – JOAQUIM RODRÍGUEZ

El Soci Benefactor Nº 288 i el Soci Benefactor Voluntari Nº 388 van ser agraciats amb un vol* en una aeronau clàssica de la FPAC.
*Els vols tindran lloc durant el PAC.OBERT programat pel 18 d'Octubre de 2015 o en data anterior a acordar. Per acordar els detalls del vol s'agrairà que els premiats contactin per correu electrònic amb: OPERACIONS@FPAC.ORG

PAC·OBERT 21/6/2015 © FPAC – Conrad Miquel Antich

A més de les aeronaus col·laboradores i les de la FPAC, aquesta edició comptà, amb prop d'un centenar vehicles japonesos del Club Honda Civic España, equipats i preparats.

PAC·OBERT 21/6/2015 © FPAC – TONI TEJÓN

Una gran assistència familiar disfrutà de la combinació de la passió per les aeronaus clàssiques amb la passió per la innovació i el tunejat en el mon del motor sobre quatre rodes.

PAC·OBERT 21/6/2015 © FPAC – JOAQUIM RODRÍGUEZ

També i com a novetat a un PAC·OBERT la Direcció de l'Aeroport va oferir un recinte preparat i atès perquè els més petits poguessin realitzar activitats plàstiques relacionades amb l'aeronàutica.

PAC·OBERT 21/6/2015 © FPAC – JOAQUIM RODRÍGUEZ

El  Domingo 21 de Junio tuvo lugar en el Aeropuerto de Sabadell el último PAC·OBERT de la temporada de primavera.

PAC·OBERT 21/6/2015 © FPAC – Conrad Miquel Antich

El Socio Benefactor Nº 288 y el Socio Benefactor Voluntario Nº 388, resultaron agraciados con un vuelo* en una Aeronave Clásica de la FPAC.

*Los vuelos tendrán lugar durante el PAC.OBERT planeado para el 18 de Octubre de 2015 o en facha anterior a acordar. Para acordar los detalles del vuelo se agradecerá que los premiados contacten por correo electrónico con: OPERACIONS@FPAC.ORG

PAC·OBERT 21/6/2015 © FPAC – JOAQUIM RODRÍGUEZ

PAC·OBERT 21/6/2015 © FPAC – TONI TEJÓN
Esta edición contó, además de las aeronaves colaboradoras y de la FPAC, con una exposición de vehículos japoneses preparados y equipados con las últimas tendencias, a cargo del Club Honda Civic España.

PAC·OBERT 21/6/2015 © FPAC – TONI TEJÓN

Una gran afluencia de público familiar pudo disfrutar de la combinación de la pasión por la aeronáutica clásica y la pasión por la innovación y el tuneado en el mundo del motor sobre cuatro ruedas.

PAC·OBERT 21/6/2015 © FPAC – JOAQUIM RODRÍGUEZ


También y como novedad en un PAC·OBERT la Dirección del Aeropuerto ofreció un recinto atendido y preparado para que los mas pequeños pudieran realizar actividades plásticas relacionadas con la aeronáutica.PAC·OBERT 21/6/2015 © FPAC – JOAQUIM RODRÍGUEZ


On Sunday June 21st the last PAC·OBERT of the spring season took place at Sabadell Airport.

PAC·OBERT 21/6/2015 © FPAC – Conrad Miquel Antich

The FPAC Benefactor Member Nº 288 and the Volunteer Benefactor Member Nº 388, were awarded a flight* in an FPAC Classic Airplane.
* The flights can be scheduled, either on October 18th PAC·OBERT exhibition, or on a previous date. To agree on the details of the flight please email to: OPERACIONS@FPAC.ORG

 
PAC·OBERT 21/6/2015 © FPAC – Conrad Miquel Antich


PAC·OBERT 21/6/2015 © FPAC – Conrad Miquel Antich
In addittion to the exhibition of private and FPAC heritage aircraft, the June edition was complemented with an exhibition of about one hundred Japanese cars from the Club Honda Civic Spain, tuned and equipped with the latest trends. 

PAC·OBERT 21/6/2015 © FPAC – Conrad Miquel Antich


PAC·OBERT 21/6/2015 © FPAC – TONI TEJÓN

A great inflow of visitors, mainly falilies, enjoyed with a mixture of passion for classical aircraft with passion for innovation and tuning in the automotive world.

PAC·OBERT 21/6/2015 © FPAC – Conrad Miquel Antich

Also as a novelty in a PAC·OBERT the Airport Management offered a monitored room prepared for kids to play with aeronautics related drawing and painting activities.

PAC·OBERT 21/6/2015 © FPAC – TONI TEJÓN