2015/02/20

EC-BDS Back on Flight

La Zlin Akrobat Z-526A està de nou als hangars de la FPAC a LELL, llesta per lluir en vol als PAC·OBERT de primavera.

Han calgut sis mesos per finalitzar la revisió general a Rosique Classics Aircraft, un temps excessiu però no infreqüent quan per raó de calendari cal fer l'overhaul de l'hèlix a l'unic taller autoritzat de tot el mon, a Xèquia.

Es una llàstima que amb un promig anual, en els últims sis anys, de catorze operacions que totalitzen sis hores i trenta cinc minuts de temps vol per any, aquesta aeronau històrica tingui que estar sotmesa a un programa de manteniment propi d'una aeronau acrobàtica en actiu.

La raó d'aquest disbarat econòmic i tècnic no es sino la malèvola combinació de l'aprofitament que fan dels reglaments de seguretat aeronàutica europea els hereus de la dubtosament privatitzada indústria soviètica de Xèquia i els criteris que aplica l'Autoritat de Seguretat Aeronàutica d'Espanya a les aeronaus Històriques.  

Uns hereus que gaudeixen d'una anòmala situació de monopoli, impossible d'evitar fins que les Autoritats de Seguretat Aeronàutica d'Espanya no tractin l'aviació històrica amb criteris d'utilització, desgast i condició de les màquines i mecanismes, com ho fan els seus homòlegs anglesos i francesos. 

França i el Regne Unit tenen una llarga tradició de protecció del patrimoni històric industrial actiu amb criteris pragmatics i de sostenibilitat.


2015-02-19 © FPAC-DJR


La Zlin Akrobat Z-526A está de nuevo en los hangares de la FPAC en LELL, lista para lucir en vuelo en los próximos PAC·OBERT de primavera.
Han sido necesarios seis meses para finalizar la revisión general en Rosique Classics Aircraft, un tiempo excesivo pero no infrecuente cuando por razón de calendario hay que hacer el overhaul de la hélice en el único taller autorizado de todo el mundo, en la República Checa.
Es una lástima que con un promedio anual, en los últimos seis años, de catorce operaciones que totalizan seis horas y treinta y cinco minutos de tiempo de vuelo por año, esta aeronave histórica tenga que estar sometida a un programa de mantenimiento propio de una aeronave acrobática en activo.
La razón de este disparate económico y técnico no es sino una malévola combinación del aprovechamiento que los herederos de la dudosamente privatizada industria de la Checoslovaquia soviética
hacen de los reglamentos de Seguridad Aeronáutica Europea y los criterios que aplica la Autoridad de Seguridad Aeronáutica de España a las Aeronaves Históricas.
La anómala situación de monopolio de dichos herederos resultará imposible evitar hasta que las Autoridades de Seguridad Aeronáutica de España no traten la aviación histórica con criterios de utilización, desgaste y condición de máquina y mecanismos, como hacen sus homólogos ingleses y franceses.
Francia y el Reino Unido tienen una larga tradición de protección del patrimonio histórico industrial activo con criterios pragmáticos y de sostenibilidad.

2014-04-27 PAC·OBERT © Joaquim Rodríguez - FPACThe Z-526A, Zlin Akrobat, is back to the FPAC hangars at LELL, ready to shine in flight at next spring PAC·OBERT exhibitions.

It took six months to complete the annual visit at Rosique Aircraft Classics workshop. A not too long  schedule when the overhaul of the propeller is due by calendar. Worldwide there's only an authorized workshop, at Czech Republic.
It's a pity that
this historic aircraft has to be subject of a maintenance program proper for an active aerobatics plane since over the last six years, its annual average operation figures show fourteen flights totalizing six hours and thirty five minutes of flight time per year.
The reason for this economic and technical
nonsense is the monopolistic use of the European airworthiness safety regulations by the heirs of doubtfully privatized industries in formerly soviet Czechoslovakia combined with Spain's airworthiness criteria for Heritage Aircraft.

Heirs that enjoy an abnormal monoploy, impossible to avoid until Spain's airworthiness safety authorities may adopt criteria of
use, wear and condition of machines and mechanisms for historical aviation as British and French couterparts do.  

France and the United Kingdom have a long tradition of protecting its operational industrial heritage with pragmatic and sustainable criteria.

2015/01/19

2015 / 01 / 15 & 16 Hanging Four Gliders in the CCA

2015/01/15 CCA © Jordi Rull - FPAC

Elevació de quatre Planadors al CCA
Amb la col·laboració econòmica de la Direccio de l'Aeroport de Barcelona que s'ha fet càrrec del cost del materials i de l'equipament, els Socis Benefactors Voluntaris de la FPAC van realitzar la maniobra d'elevació i fixació de quatre planadors penjats de l'estructura de la coberta deI CCA.

El CCA es l'edifici de l'Aeroport de Barcelona-El Prat on AENA deixa a la FPAC un taller dedicat a la restauració d'aeronaus clàssiques.

2015/01/15 CCA © Jordi Rull - FPAC

Elevación de cuatro Planeadores en el CCA


Con la colaboración económica de la Direccion del Aeropuerto de Barcelona que se ha hecho cargo del coste de los materiales y del equipamiento, los Socios Benefactores Voluntarios de la FPAC realizaron la maniobra de elevación y colgado de cuatro planeadores de la estructura de la cubierta deI CCA.

El CCA es el edificio del Aeropuerto de Barcelona-El Prat en el que AENA deja utilizar a la FPAC un taller dedicado a la restauración de aeronaves clásicas.2015/01/15 CCA © Jordi Rull - FPAC

Elevation of four gliders in the CCABenefactors Volunteer Members of the FPAC performed the maneuver of lifting and hanging four gliders from the roof structure of the CCA with the financial support of the Barcelona-El Prat Airport Management that carried on with the cost of materials and equipment.

The CCA is the building of the Barcelona-El Prat Airport where AENA is allowing the FPAC to use a workshop dedicated to the restoration of heritage aircraft.
2015/01/15 CCA © Jordi Rull - FPAC


La maniobra que durà dos dies sencers es va dur a terme sens cap incidència i amb seguretat. Els velers clàssics de la FPAC, restaurats durant 2014 que ara llueixen al CCA son:


La maniobra que duró dos días enteros se llevó a cabo sin incidencias y con seguridad. Los veleros clásicos de la FPAC, restaurados durante 2014, que ahora lucen en el CCA son:


The maneuver that lasted two whole days was carried out without incident and safely. The FPAC heritage gliders restored in 2014, now showing at CCA are:2015/01/15 CCA © Jordi Rull - FPACEC-BCN – Slingsby T45 “Swallow “cn 1488 – 1971

EC-BNU – Wassmer Aviation A36 “Fauvel” cn 151 – 1958

EC-CYU – Swidnik SZD-30 “Pirat” cn 07.19 – 1977

EC-GER – Wassmer Aviation WA-26 P “Spatz” cn 74 – 19722015/01/15 CCA © Jordi Rull - FPAC

Els treballs van començar el dijous 15 a les a les 08:00h, acabant a les 18:30h amb un periode d´una hora per dinar. L´activitat del dia 15 comprenía la preparació del material, presa de mides a terra, col·locació dels polipastos, moviment d´aeronaus a terra, elevació i subjecció del Pirat i presentació i pre-elevació del Swalow.


Josep Jover i Francesc Val - 2015/01/15 CCA © Jordi Rull - FPAC


Una feina ben feta! - Un trabajo bien hecho - A well done work!
Israel Moreira, Jose Antonio del Valle, Josep Jover, Francesc Val, Enric Pallarés
i Pedro Moreno - 2015/01/15 CCA © Jordi Rull - FPAC

El divendres dia 16 es va començar a les 09:30 i s'acabà la feïna a les 21:00h amb un periode d´una hora i mitja per dinar. La maniobra consistí en l'elevació i subjecció definitiva, del Swallow, del Squale i del Fauvel.


2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC

Los trabajos comenzaron el jueves 15 a las a las 08:00h, terminando a las 18:30h con un periodo de una hora para comer. La actividad del día 15 incluía la preparación del material, toma de medidas en el suelo, colocación de los polipastos, movimiento de aeronaves en tierra, elevación y sujeción del Pirat y presentación y pre-elevación del Swalow.2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC


El viernes 16 se empezó a las 09:30 y se acabó el trabajo a las 21:00h con un periodo de hora y media para comer. La maniobra consistió en la elevación y sujeción definitiva del Swallow, del Squale y del Fauvel.

2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC

Works began on Thursday the 15th at 08:00h, ending at 18:00h with a period of one hour for lunch. The activity of the day 15 included the preparation of the material, taking measurements on the ground, placing hoists, aircraft ground movement, lifting and securing the Pirat and presentation and pre-lifting of the Swalow.


2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC

On Friday 16th the work began at 09:30 and was finished at 21:00h with a break of an hour and a half for lunch and rest. The maneuver consisted in the elevation and final hanging of the Swallow, the Squale and the Fauvel.

2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC

La maniobra es va fer en els dos dies prevists tot i que requerí mes hores de les planejades. 
La desviació vingué de que que es tingueren que ajustar la majoria d'eslingues, cas per cas, a una llargada óptima i d'altra banda per que als voluntaris els calgué temps per familiaritzar-se amb la dinàmica de la plataforma elevadora. 
En la pràctica, els resultà tota una novetat, encara que pocs dies abans havien fet el preceptiu curs de formació en operació i seguretat d'aquest tipus de maquinària.
2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC

La maniobra requirió más horas de las planeadas pero se pudo realizar sin exceder los dos días previstos. 
La desviación se produjo porque hubo que ajustar la mayoría de eslingas, caso a caso, a su longitud óptima y porque los voluntarios necesitaron tiempo para familiarizarse con la dinámica operativa de la plataforma elevadora. 
Aunque pocos días antes habían hecho el preceptivo curso de formación en operación y seguridad de este tipo de maquinaria, en la práctica les resultó toda una novedad.

2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC

The maneuver required more hours than planned, however it could be finalized  within the two days provided.
The deviation came from the fact that most slings had to be adjust to an optimum lenght and because the volunteers needed time to get used to the the dynamics of the lift platform operation. 
Although few days before they attended the mandatory training course on the operation and safety of this type of machinery, in practice it was for them a novelty.
 


2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC

La tria de la plataforma que es tingué que llogar a Universal Plataformas Elevadoras resultà un encert doncs tot i que les mides eren prou reduides com per poder maniobrar bé entre els avions, l'equip de dos persones va poder treballar, des dels onze metres d'altura, còmodament i en bona coordinació amb la resta de l'equip de terra.


La elección de la plataforma que se alquiló a Universal Plataformas Elevadoras resultó un acierto pues aunque sus medidas eran bastante reducidas para poder maniobrar bien entre los aviones, el equipo de dos personas pudo trabajar cómodamente y en buena coordinación con el resto del equipo de tierra desde desde los más de once metros de altura.
2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC
The choice of the platform that was leased from Universal Lift Platforms proved to be a success because despite of its small dimensions, required to maneuver well between the planes, the onboard team of two people could work comfortably and in good coordination with the ground crew, located more than eleven meters away.

Dalt de la plataforma, el pes de l'activitat va caure en els SBV Israel Moreira i Francesc Val, ajudats per torns per els també SBV Josep Jover i Pedro Moreno. 
I a baix, l'equip de SBV a càrrec del moviment dels planadors i de orientar-los durant la seva elevació, va estar format per Enric Pallarés, Jordi Rull , Jose Antonio del Valle i també, turnant-se, per els SBV abans esmentats.2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC

En lo alto, el peso de la actividad estuvo a cargo de los SBV Israel Moreira y Francisco Val, ayudados por turnos por los también SBV Josep Jover y Pedro Moreno.


2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC


Y abajo, el equipo de SBV a cargo de mover los planeadores y de orientarlos durante su elevación, estuvo formado por Enric Pallarés, Jordi Rull, Jose Antonio del Valle y, turnándose, por los SBV ya mencionados.
2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC

Above, the weight of the activity was carried by the BVM Mr/s Israel Moreira and Francisco Val, supported on shifts by the BVM Mr/s Josep Jover and Pedro Moreno.


2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC

And below, the BVM in charge of moving the gliders and guide them during the elevation, was formed by Mr/s Enric Pallarés, Jordi Rull, Jose Antonio del Valle and by a half of the already mentioned VBM 
 


2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC


Un cop elevats els planadors, la visió de la sala d´exposició del CCA es força impactant.Una vez elevados todos los planeadores, la visión de la sala de exposición del CCA es impactante.Once the four gliders have been hung, the vision of the CCA showroom is shockingly great.

2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC2015/01/18

2015/01/03 Moving Gliders

 
 L'Ignacio G. Colomo devant del KA-7 © Enric Pallarés - FPAC


La Secció de Velers de la FPAC va començar, sens demora, l'activitat del 2015.


El dissabte 3 de gener els Socis Benefactors Voluntaris, Enric Pallarés i Ignacio Colomo, van realitzar el trasllat de dos planadors des de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena al Taller de Restauració de la FPAC, al CCA de l'Aeroport de Barcelona-El Prat.

El Sleicher KA-7 "Rhonadler" EC-HLL amb el remolc i cotxe de Colomo i el Wassmer Aviation WA-26P "Squale", a falta de remolc, en un camió.

Fixant el KA-7 © FPAC

Van començar la tasca al migdia amb els treballs de fixació sobre el remolc del KA-7, que estava des de feia dos anys a l'hangar del Soci Benefactor Antonio Marcos, i després de dinar, quan va arribar el camió, van prosseguir la tasca amb el Squale.

Ignacio Colomo escriu: "Sortim d'Igualada a les 17,30 i en arribar al Prat ens esperava tot l'equip habitual per ajudar-nos en les tasques de descàrrega i estibat al local. A les 7 tancàvem portes, i a seguir amb els compromisos d'aquestes Assenyalades Festes. "


EC-GER Squale © Ignacio Colomo - FPAC


La Sección de Veleros de la FPAC comenzó, sin demora, la actividad del 2015.


El sábado 3 de enero los Socios Benefactores Voluntarios Enric Pallarés e Ignacio Colomo realizaron el traslado de dos planeadores desde el aeródromo de Igualada-Òdena al Taller de Restauración de la FPAC en el CCA del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

El Sleicher KA-7 "Rhonadler" EC-HLL con el remolque y coche de Colomo y el Wassmer Aviation WA-26P "Squale" EC-GER, a falta de remolque, en un camión. 

 EC-GER "Squale" © Enric Pallarés - FPAC
 

Comenzaron la tarea a mediodía con los trabajos de fijación sobre el remolque del KA-7, que estaba desde hacía dos años en el hangar del Socio Benefactor Antonio Marcos, y después de comer, cuando vino el camión, prosiguieron la tarea con el Squale.


Ignacio Colomo escribe: “Salimos de Igualada a las 17,30 y al llegar a El Prat nos esperaba todo el equipo habitual para ayudarnos en las tareas de descarga y estibado en el local. A las 7 cerrábamos puertas y a seguir con los compromisos de estas Señaladas Fiestas.”

El Squale al Taller del CCA © Ignacio Colomo - FPAC


The FPAC Gliders Section started without delay its 2015 activity.


On Saturday January 3rd the FPAC Benefactor Volunteer Members Mr/s Enric Pallares and Ignacio Colomo transferred two gliders from the Igualada-Odena aerodrome to the FPAC Restoration Workshop of the CCA building, at the Barcelona-El Prat Airport.

The Slecicher KA-7 "Rhonadler" EC-HHL on a trailer towed by Colomo's car, and the Wassmer WA-26P "Squale" EC-GER on a lift truck.

Enric Pallarés - Pedro Moreono - Jordi Rull - Juan Antonio del Valle
© Ignacio Colomo - FPAC

They began the task at noon with the work of fixing the KA-7 on the trailer. Tha KA-7 had been stored two years in the hangar of Mr Antonio Marcos, a FPAC Benefactor member. After lunch, when the truck lift arrived, they pursued the task with the Squale.

Ignacio Colomo writes: "We left Igualada by 17.30 and when reaching El Prat the usual team was waiting there to help in the task of unloading and storing the gliders in the workshop. By 7pm we closed the doors and went back to the commitments of these celebration days"

2014/12/29

PAC·OBERT 2015 CALENDARI REVISATCALENDARI 2015 - 2015 SCHEDULE - CALENDARIO 2015

 
EC-DRZ Cessna 172 donada a a FPAC en 2014
Actualment en Revisió Extraordinària © FPAC- Alejandro de Diego

 Revisat - Revisado - Revisited 
22 de Febrer – FebreroFebruary
Exclusiu per Socis Benefactors de la FPAC 
“Dia del Voluntari”
Exclusivo para Socios Benefactores de la FPAC
“Dia del Voluntario”
Only for the FPAC Benefactor Members
“Volunteer’s Day"

EC-FTZ i EC-DAU Bückers 131
Actualment en Revisió Extraordinària © FPAC-Joaquim Rodríguez

TEMPORADA DE PRIMAVERA - TEMPORADA DE PRIMAVERA
SPRING SEASON

15 de Març – MarzoMarch

19 d’Abril – Abril April

17 de Maig – MayoMay

21 de Juny – JunioJune


EC-GZN Super Saeta HA-200D
Actualment en Revisió Extraordinària © FPAC- Joaquim Rodríguez


TEMPORADA DE TARDOR - TEMPORADA DE OTOÑO
AUTUMN SEASON 

20 de Setembre – SeptiembreSeptember

18 d’Octubre – OctubreOctober

15 de Novembre – NoviembreNovember

13 de Desembre – DiciembreDecember 


 EC-BBJ Cessna 172 donada a la FPAC en 2013
Actualment en Revisió Extraordinària © FPAC- Joaquim Rodríguez

2014/12/26

PAC•OBERT 14/12/2014 REPORT

Les Famílies amb nens son la constant dels PAC·OBERT © FPAC -  Joaquim Rodríguez


El Soci Benefactor Nº 223 i el Soci Benefactor Voluntari Nº 383 van ser agraciats amb un vol* en una aeronau clàssica de la FPAC.

*Els vols tindran lloc durant el PAC.OBERT programat per el proper 14 de Març de 2015. Per acordar els detalls i l'hora del vol s'agrairà que els premiats contactin per correu electrònic amb: OPERACIONS@FPAC.ORG

© FPAC -  Joaquim Rodríguez

 El Socio Benefactor Nº 223 y el Socio Benefactor Voluntario Nº 383, resultaron agraciados con un vuelo* en una Aeronave Clásica de la FPAC.

*Los vuelos tendrán lugar durante el PAC.OBERT planeado para el próximo 14 de Marzo de 2015. Para acordar los detalles y la hora del vuelo se agradecerá que los premiados contacten por correo electrónico con: OPERACIONS@FPAC.ORG

La cabina del Texan es el primer atractiu del PAC·OBERT © FPAC -  Joaquim Rodríguez
The FPAC Benefactor Member Nº 223 and the Volunteer Benefactor Member Nº 383, were awarded a flight* in an FPAC Classic Airplane.
 
* The flights will take place in occasion of the next PAC.OBERT exhibition, scheduled for Sunday, March 14th. 2015.
 The awarded are kindly requested to contact FPAC to fix the flight details and schedule by emailing to: OPERACIONS@FPAC.ORG

 
La nova tanca divisòria i el punt d'accés a la Zona Aire © FPAC -  Joaquim Rodríguez

 

Nou Procediment de Seguretat


En un dia ideal per volar, trenta vuit voluntaris van atendre els nombrosos visitants que estrenaven el nou procediment de seguretat presentat per la Direcció de l’Aeroport i aprovat per la Agencia Española de Seguridad Aeronáutica per els PAC.OBERT. 

La Flamingo a la Zona Terra © FPAC -  Joaquim Rodríguez

Dividint la Plataforma R1 d’exposició d’aeronaus en una Zona Terra i una Zona Aire i establint un control d’accés a la Zona Aire, ja no caldrà identificar els visitants de la Zona Terra que es on es concentren les aeronaus que es poden visitar per dins.

Addicionalment s'ha habilitat un accés directe des del control de seguretat de l'aeroport a l'entrada a la plataforma.

La Mentor EC-JKM, després d'un vol amb un Soci Benefactor
© FPAC -  Joaquim Rodríguez


A l’Àrea Terra tindrà lloc la Exposició de les Aeronaus que no participin en els Vols de Reconeixement-Incentiu oferts als Socis Benefactors o a les Exhibicions en Vol que es realitzin durant el temps en que estigui oberta la exposició.

 La Bücker EC-DAU, al fons el punt d'accés a la Zona Aire
© FPAC -  Joaquim Rodríguez

En aquesta primera aplicació del nou procediment, l’acreditació per accedir a la Zona Aire es realitzà al taulell d’atenció i d’informació als Socis Benefactors i Visitants, situat a l’hangar de la Fundació i el punt d’accés s’establí en un lloc proper. 

Com sigui que la separació punt d’enregistrament – punt d’accés resultà poc funcional, per properes edicions s’integrarà el conjunt en forma d’un nou equipament en que s’inclogui i visualitzi la preceptiva unitat de primers auxilis.
 
 Les aeronaus exposades a la Zona Terra, en primer terme la Cessna-172
EC-KOP de l'Aeroclub © FPAC -  Joaquim Rodríguez

Nuevo Procedimiento de Seguridad


En un día ideal para volar, treinta ocho voluntarios atendieron los numerosos visitantes que estrenaban el nuevo procedimiento de seguridad presentado por la Dirección del Aeropuerto y aprobado por la Agencia Española de Seguridad Aeronáutica para los PAC.OBERT.

La EC-BPT, Aisa I-11B"Vespa" a la Zona Terra  © FPAC -  Joaquim Rodríguez

Dividiendo la Plataforma R1 de exposición de aeronaves en una Zona Tierra y una Zona Aire y estableciendo un control de acceso a la Zona Aire, ya no será necesario identificar los visitantes de la Zona Tierra, que es la que concentra la exposición de aeronaves visitables. 

Adicionalmente se ha habilitado una entrada directa a plataforma desde el control de acceso al aeropuerto.

Una de les dues Piper PA-18, de Socis Benefactors Voluntaris que col·laboraren
a realztar el carrusel del PAC·OBERT © FPAC -  Joaquim Rodríguez

En el Área Tierra se concentrará la Exposición de las Aeronaves que no participen en los Vuelos de Reconocimiento-Incentivo ofrecidos a los Socios Benefactores o en las Exhibiciones en Vuelo que se realicen durante el tiempo de apertura y visita a la exposición.

La Bücker EC-FUU a la Zona Vol © FPAC -  Joaquim Rodríguez

En esta primera implementación del nuevo protocolo de seguridad, la acreditación para acceder al Área Aire se realizó en el mostrador de atención y de información a los Socios Benefactores y Visitantes, ubicado en el hangar de la Fundación, y el punto de acceso se estableció en un lugar cercano.
 
Al comprobarse que la separación entre punto de acreditación y punto de acceso no era muy funcional, se está estudiando que en próximas ediciones se integre el conjunto en forma de un nuevo equipamiento que incluya y visualice la preceptiva unidad de primeros auxilios.

El T-6 Texan, situat just a l'entrada © FPAC -  Joaquim Rodríguez

 

New Security Procedures
On a perfect day for flying, thirty eight volunteers attended the numerous visitors who premiered the new procedure proposed for the PAC.OBERT by the Airport Security Management and approved by the Aeronautics Safety Spanish Agency.


Aeronaus de l'Aeroclub com aquesta Cessna 172 EC-HMQ col·laboraren a
realtzar les dues Zones de la exposició © FPAC -  Joaquim Rodríguez

Dividing the R1 Exhibition Platform R1 in a Ground Exhibition Zone and an Air Exhibition Zone and establishing a controlled access to the second one, it will not be needed anymore to identify the visitors to the Ground Exhibition.

La EC-LND, segona Piper PA-18 que col·laborà en el carussel
del PAC·OBERT © FPAC -  Joaquim RodríguezThe Ground Exhibition will focus on aircraft neither offering Recognition-Incentive flights to Volunteers and other Benefactor Members nor Flight Exhibitions carried out during the time of visit to the exhibition.

EC-HMQ Cessna 172 de l'Aeroclub, visitabel a la Zona Terra
© FPAC -  Joaquim RodríguezThe accreditation to access the Air Exhibition Zone was held at the attention and information to Benefactor Members and Visitors counter. As usual, it was located in the hangar of the Foundation and the access point was settled nearby.

Since splitting the registration-access proved to be poorly functional, it’s being planned to integrate both functions into a whole new facility including and visualizing the mandatory first aid unit.

Mudry CAP-10 de l'Aeroclub, EC-FVK,  que participà en la exhibició en vol
del PAC·OBERT © FPAC -  Joaquim Rodríguez

Brügger MB-2 Colibri


Va despertar curiositat i molt d’interés l’avió de construcció amateur Brügger MB-2  “Colibrí” de matrícula EC-YSP que ha estat totalment restaurat per exposició i rodatge autònom a terra, d’acord amb els termes en que va ser donat a la Fundació. Més informació sobre les característiques de l’avió a: http://en.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCgger_Colibri 

El recent restaurat MB-2 © FPAC - Conrad Miquel Antich
 


Despertó curiosidad y mucho interés el avión de construcción amateur Brügger MB-2 ¨Colibrí¨ matrícula  EC-YSP que ha sido totalmente restaurado para su exposición y rodaje autónomo en tierra, de acuerdo con lo dispuesto en los términos de donación a la Fundación. Más información sobre las características de la aeronave en: http://en.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCgger_Colibri
 

El MB-2 abans de la restauració © José Fernández - AerotendenciasThe amateur-built aircraft Brügger MB-2 “Colibri” registration EC-YSP aroused much curiosity and interest. It has been fully restored for autonomous taxiing and ground exhibition, in accordance with the terms of its donation to the Foundation. More information on the aircraft characteristics at: http://en.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCgger_Colibri
 

L'Aeroclub va deixar visitar el EC-KOF Robinson R-22
© FPAC -  Joaquim Rodríguez


Taller de Fotografia Nocturna Anunci del Taller © FPAC - Toni TióDurant la tarda-vespre del dissabte d’abans del PAC·OBERT, i amb la col·laboració de l’Aeroclub Barcelona Sabadell que va deixar les aules en que es realitzà el Brífing Teòric es va organitzar el 1r Taller d’Iniciació a la Fotografia Nocturna d’Aeronaus. 
Les aeronaus històriques de la Fundació van ser una plataforma ideal per treballar tant les composicions generals com les imatges de detall amb efectes nocturns.Durante la tarde-noche del Sábado anterior al PAC·OBERT, y con la colaboración del Aeroclub Barcelona Sabadell que nos dejó las aulas para realizar el Briefing Teórico, se organizó el 1er Taller de Iniciación a la Fotografía Nocturna de Aeronaves
Las aeronaves históricas de la Fundación fueron una plataforma ideal para trabajar tanto las composiciones generales como las imágenes de detalle con efectos nocturnos.

On the Saturday afternoon-evening, prior to the PAC·OBERT, with the co-operation of the Aeroclub Barcelona Sabadell that lent the classroom for the theoretical briefing, we organized the 1st Workshop Introduction to Photography Night Aircraft
The Legacy Aircraft of the Foundation proved to be an ideal platform to work-out both, general and detailed images with night-effects.