2016/09/05

PAC·OBERT 04/09/2016 REPORT


La pancarta de la FPAC protagonitzà l'exhibició d'arrastre de cartell © FPAC - Toni Tejón

Pujar a la cabina es l'atractiu per grans i petits © FPAC - Toni Tejón

Una enorme afluència de públic familiar i l'intensa calor varen marcar l'edició del PAC·OBERT especial de la Festa Major de Sabadell.
El Soci Benefactor Nº 246 i els Socis Benefactors Voluntaris Nº 525 i Nº 520 han estat agraciats amb un vol* en una aeronau clàssica de la FPAC.
*Els vols tindran lloc durant el PAC·OBERT programat pel 16 d'octubre de 2016 o en data anterior, a acordar. Per concretar data i detalls del vol s'agrairà que els premiats ens contactin per correu electrònic a: OPERACIONS@FPAC.ORG
L'exhibició en vol no va ser com s'esperava. Avaries elèctriques detectades en el rodatge del Super Saeta i de la Dornier, i una pèrdua d'oli trobada a la inspecció pre-vol de la Bücker EC-FTZ deixaren els tres avions a terra i deslluïren la seqüència de la graella de vols.
Esperem que tot vagi millor al proper PAC·OBERT, el programat pel 16 d'Octubre.

Los Bomberos de la Generalitat también se sumaron a la exhibición en vuelo © FPAC - Toni Tejón
Se agradeció la sombra del hangar de la FPAC, del Antonov y del Islander © FPAC - DJR

Una enorme afluencia de público familiar y el intenso calor marcaron la edición del PAC·OBERT especial “Festa Major de Sabadell”

El Socio Benefactor Nº 246 y los Socios Benefactores Voluntarios Nº 525 y Nº 520 han sido agraciados con un vuelo* en una Aeronave Clásica de la FPAC.
*Los vuelos tendrán lugar durante el PAC·OBERT programado para el 16 de Octubre de 2016 o en fecha anterior, a acordar. Para concretar fecha y detalles del vuelo se agradecerá que los premiados nos contacten por correo electrónico a: OPERACIONS@FPAC.ORG
La exhibición en vuelo no aconteció como se esperaba. Averías eléctricas detectadas en el rodaje del Super Saeta y de la Dornier, y una pérdida de aceite encontrada en la inspección pre-vuelo de la Bücker EC-FTZ dejaron los tres aviones en tierra y deslucido la secuencia de la parrilla de vuelos.
Esperamos que todo vaya mejor en la próxima exhibición PAC·OBERT, la programada para el 16 de Octubre.

The EC-FUU and EC-DAU exhibition © FPAC - Toni Tejón

Texan & Phantom are the kings of the static exhibition @ FPAC - Toni Tejón

A huge influx of families and intense heat marked the special edition of the PAC·OBERT aircraft exhibition "Sabadell City Festival"
The FPAC Benefactor Member Nº 246 and the Volunteer Benefactor Members Nº 525 and Nº 520 have been awarded a flight* in a Classic Airplane of the FPAC.
*The flights can be scheduled, either for the coming October 16th PAC·OBERT exhibion, or on a previous date. To agree on the date and the details of the flight please email us to: OPERACIONS@FPAC.ORG
The flying display was not as expected. Electrical faults detected when taxiing the Super Saeta and Dornier, and a loss of oil found in the pre-flight inspection of the Bücker EC-FTZ left the three aircraft on the ground and spoiled the grid sequence of flights.
Hopefully everything goes better on the next PAC·OBERT.

-------- X -------

Dels vols d'exhibició - De los vuelos de exhibición 

From the exhibition flights


L'exhibició d'arrastre de pancarta © FPAC - Toni Tejón

Engantxant la pancarta © FPAC - Toni Tejón

La segona passada © FPAC - Quim Rodríguez


Pancarta desengantxada © FPAC - Toni Tejón

L'exhibició de les Bücker 131 © FPAC - Toni Tejón

EC-FUU & ED-DAU parades? © FPAC - Quim Rodríguez

La EC-FUU trenca la formació amb un espectacular gir ascendent © FPAC - Quim Rodríguez

La Cessna 172 finalitza el vol d'incentiu per els Voluntaris del PAC·OBERT @ FPAC - Quim Rodríguez

L'Akrobat en plena exhibició © FPAC - Quim Rodríguez
Pilotada per el Cap de Formació de Pilots de la Fundació © FPAC - Quim RodríguezFeina feta! © FPAC - Quim Rodríguez

El vol solo de la EC-DAU @ FPAC - Quim Rodríguez

La EC-DAU cap el vol en formació © FPAC - Toni Tejón

La EC-FUU en vol solo © FPAC - Quim Rodríguez

La EC-FUU cap el vol en formació © FPAC - Toni Tejón

L'elegant "Linda" © FPAC - Quim Rodríguez

El Sukhoi fent cap a l'exhibició en vol © Toni Tejón

L'exhibició del Sukhoi © FPAC - Quim Rodríguez

HA-YAS @ FPAC - Quim Rodríguez
A motor parat?  HA-YAS @ FPAC - Quim Rodríguez


2016/08/23

PAC·OBERT 04/09/2016 Especial Festa Major de Sabadell - Informació Actualitzada i Ampliada
31 AERONAUS CLÀSSIQUES EN EXHIBICIÓ


Aquest any, a la jornada de portes obertes PAC·OBERT especial Festa Major de Sabadell, es podrà veure la última novetat de la col·lecció d'aeronaus clàssiques de la Fundació, el bimotor lleuger de transport Britten Norman BN-2 “Islander”, matrícula EC-FIP fabricat el 1970.
Ademés, si el temps ho permet, l'exhibició en vol comptarà amb la participació en vol a baixa cota de la única unitat que hi ha operativa del bi-reactor d'entrenament Super-Saeta HA220. Es la de matrícula EC-GZN, fabricada en 1971.
I com tercera novetat es podrà gaudir de l'operació a terra i en vol de l'avió d'acrobàcia Sukhoi 29 matrícula HA-YAS operat per l'Aeroclub Barcelona Sabadell. El passat mes de juny, després d'estar més d’un any a Hongria, passant una extensa revisió coneguda com el ‘Lifetime Extension Program’, que atorga 600 hores o 6 anys addicionals a la cèl·lula, el SU-29 va volar de nou al seu Aeroclub. 

EXHIBICIÓ EN VOL 
Hi participaran 14 Avions dels que 13 realitzaran les operacions de sortida i/o arribada a la zona aire de la Plataforma R1 on es cel·lebrará el PAC·OBERT. El Super Saeta sortirà i tornarà a l'aeroport de Reus on, per raons operatives, hi està basat.

EXHIBICIÓ ESTÀTICA 
A la Plataforma R1 també es podran veure 9 Avions i 1 Helicòpter en exposició estàtica, dels que es 7 podran visitar interiorment, i 2 aeronaus més de la col·lecció de la FPAC es podran veure des de la terrassa de l'Aeroclub.
Addicionalment, a l'Hangar del Taller-Escola de la FPAC es podran veure 6 avions més en diverses etapes de restauració o reparació.

Programa:
10:00 Accés lliure a l'Exposició d'Aeronaus 
10:30 – 13:30 Exhibició Estàtica i Operativa a Terra i en Vol d'Aeronaus Clàssiques 
14:00 Cloenda de l'Exposició BN-2 "ISLANDER" © FPAC - DJR


31 AERONAVES CLÁSICAS EN EXHIBICIÓN

 
Este año, en la jornada de puertas abiertas PAC·OBERT especial Fiesta Mayor de Sabadell, además de una muestra de la colección de aeronaves clásicas de la Fundación, se podrá ver su última novedad, el bimotor ligero de transporte Britten Norman BN-2 "Islander", matrícula EC-FIP, fabricado en 1970. 
Además, si el tiempo lo permite, la exhibición en vuelo contará con la participación en vuelo a baja altura del birreactor Super Saeta HA220. El EC-GZN, fabricado en 1971, de la Fundación y es la única unidad que permanece en vuelo y está basada en el aeropuerto de Reus por razones operativas. 
Y como tercera novedad se podrá disfrutar con la operación en tierra y en vuelo del avión de acrobacia Sukhoi 29 matrícula HA-YAS operado por el Aeroclub Barcelona Sabadell. El pasado mes de Junio, y después de estar más de un año en Hungría, pasando una extensa revisión conocida como el ‘Lifetime Extension Program’, que otorga 600 horas o 6 años adicionales a la célula, el SU-29 voló de nuevo de vuelta a su Aeroclub. 

EXHIBICIÓN EN VUELO  
Participarán 14 Aviones de los que 13 realizarán las operaciones de salida y / o llegada en la zona aire de la Plataforma R1 donde se celebrará el PAC·OBERT. El Super Saeta de la FPAC realizará varias pasadas a baja cota, despegando y aterrizando desde el Aeropuerto de Reus en el que, por razones operativas, tiene su base.  

EXHIBICIÓN ESTÁTICA  
En la Plataforma R1 también se podrán ver 9 Aviones y 1 Helicóptero en exposición estática, de los que se 7 podrán visitar interiormente, y 2 aeronaves más de la colección de la FPAC se podrán ver desde la terraza del Aeroclub. Adicionalmente, en el Hangar del Taller-Escuela de la FPAC se podrán ver 6 aviones más en diversas etapas de restauración o reparación.

Programa:

10:00 Acceso libre a la Exposición de Aeronaves
10:30-13:30 Exhibición Estática y Operativa en Tierra y en Vuelo de Aeronaves Clásicas
14:00 Clausura de la ExposiciónHA-220 Super Saeta EC-GZN © FPAC - Alejandro de Prado


31 HERITAGE AIRCRAFT ON EXHIBIT

 
This year, the open day PAC OBERT dedicated to the Sabadell "City Festival” will exhibit, along with a sample of the FPAC heritage aircrafgt collection, its latest addition, the light twin-engine transport Britten Norman BN-2 " Islander ", registration EC-FIP, manufactured in 1970.
 
If the meteo is good enough, the flight exhibition will count with the low altitude flight of the twin-jet trainer Super Saeta HA220. The EC-GZN of the Foundation, manufactured in 1971, is the sole HA220 that remains in flight in Spain. It is based at Reus airport due to operational reasons. 
  
And the third novelty will be the operation on the ground and in flight of the aerobatic Sukhoi 29 registered HA-YAS and operated by the Aeroclub Barcelona Sabadell. On last June, after more than a year in Hungary, going through an extensive review known as the 'Lifetime Extension Program', which gives additional 600 hours or 6 years from the cell, the SU-29 was flown back to its Aeroclub.  

IN FLIGHT EXHIBITION
14 aircraft of which 13 will operate from the air section of the R1 Platform. The Super Saeta of the FPAC will perform several passes at low altitude, taking off and landing from Reus Airport where is based for operational reasons.  

STATIC DISPLAY 
The Platform R1 will also accomodate the static exhibition of nine aircraft and one helicopter on static display., of which seven will be open to internal visits. Two more heritage aircraft of the FPAC will be visible from the terrace of the Aeroclub. Additionally, six more aircraft in various stages of restoration or repair will be exhibited in the Workshop-School hangar of the FPAC.

Program:
10:00 Free access to the Aircraft Exhibition  
10:30-13:30 Ground and Flight Operations Exhibition  
14:00 Exhibition closes

 
SU-29 "SUKHOI" HA-YAS © Aeroclub Barcelona-Sabadell 

Relació, operació i situació de les aeronaus en exposició

Relación, operación y situación de las aeronaves expuestas

List, operation and placement of the displayed aircraft 

Les matrícules de les Cessna i l'helicòpter Robinson de l'exposició estàtica poden variar
Las matrículas de las Cessna y el helicóptero Robinson de la exposición estática pueden variar
The registration marks of the Cessna and Robinson in static exhibition may vary

Els 13 avions operatius s'aniran rellevant a les 9 posicions de la Zona Aire
Los 13 aviones operativos se irán relevando en las 9 posiciones de Zona Aire
Between exhibition flights, the operating aircraft will be on display
at the 9 reserved stands of the air zone of the platform.


2016/07/26

EXPOSICIÓ DEL CENTENARI A LA T2 DE BCN

Commemorant el Centenari del naixement de l'Aviació Civil a Catalunya, la FPAC exposa del 26 de Juliol al 29 d'Agost, a l'accés a les sales d'embarcaments W i Y de la Terminal T2B de l'Aeroport de Barcelona-El Prat, la sel·lecció de 11 mòduls de l'Exposició "Catalunya Aeronàutica 1916-2016" llistada a continuació.
L'Exposició completa i ampliada s'obrirà de nou al públic, el proper mes de setembre, a l'edifici Centre de Cultura Aeronàutica de l'Aeroport.
26/07/2016 T2B accés a les portes d'embarcament W i Y  © FPAC - Israel Moreira

EXPOSICIÓN DEL CENTENARIO EN LA T2 DE BCN

Conmemorando el Centenario del nacimiento de la Aviación Civil en Cataluña, la FPAC expone del 26 de Julio al 29 de Agosto, en el acceso a las salas de embarques W e Y de la Terminal T2B del Aeropuerto de Barcelona-El Prat una selección de 11 módulos de la Exposición "Cataluña Aeronáutica 1916 - 2016".
La Exposición completa y ampliada se abrirá de nuevo al público, en Septiembre, en el edificio Centro de Cultura Aeronáutica del Aeropuerto.
26/07/2016 T2B acceso a las puertas de embarque W e Y © FPAC - Jordi Pons

CENTENARY EXHIBITION AT THE T2 TERMINAL OF THE BCN AIRPORT

Commemorating the centenary of the Civil Aviation in Catalonia, the FPAC presents, from 26 July to 29 August, at the access to the boarding gates W and Y of the T2B Terminal of Barcelona El Prat airport, a selection of 11 modules of the exhibition "Aeronautical Catalonia 1916-2016"
The complete exhibition, with additional materials, will open again to the public next September, at the Aeronautics Cultural Center building of the airport.
26/07/2016 T2B accés to the W and Y boarding gates  © FPAC - Jordi Pons

PERIOD EXPO CATALUNYA AERONÀUTICA
BARCELONA-EL PRAT / TERMINAL T2
VEURE PANELL
VER PANEL
SEE THE PANEL
1910 EL PRIMER VOL MECÀNIC / EL PRIMER VUELO MECÁNICO
THE FIRST PROPELLED FLIGHT
CAT ESP ENG
1910
1921
PUJOL, COMABELLA I COMPAÑÍA
TALLERES HERETER
CAT ESP ENG
1882
1917
SALVADOR HEDILLA PINEDA CAT ESP ENG
1916 BARCELONA-MALLORCA 2/7/1916
BARCELONA-SANTANDER 5 al 15/8/1916
CAT ESP ENG
1904
1951
HISPANO SUIZA 1904-1946
ELIZALDE 1917-1951
CAT ESP ENG
1919
1931
LATECOÈRE 1917-1927 – AEROPOSTALE 1927-1931
IBERIA 1927-1931
CAT ESP ENG
1923
1938
L'ÚNICA CIUTAT AMB TRES AERÒDROMS
LA ÚNICA CIUDAD CON TRES AERODROMOS
THE SOLE CITY WITH THREE AERODROMES
EL PRAT DE LLOBREGAT
CAT ESP ENG
1928
1969
LA DONA I L'AVIACIÓ A ESPANYA
LA MUJER Y LA AVIACIÓN EN ESPAÑA
WOMEN AND AVIATION IN SPAIN
CAT ESP ENG
1928
1945
LUFTHANSA 1928-1945 / AIRFRANCE 1933-1938
S.A.N.A NAVIGAZIONE AEREA, S.A. 1928-1933
ALA LITORIA 1934-1943
CAT ESP ENG
1929
1933
EL GRAFF ZEPPELIN VISITA BARCELONA
THE GRAFF ZEPPELIN CALLS BARCELONA
CLASSA 1929-1931 – LAPE 1932-1939
CAT ESP ENG
1916
1939
JOSEP CANUDAS I BUSQUETS
L'IMPULSOR DE L'AVIACIÓ A CATALUNYA
EL IMPULSOR DE LA AVIACIÓN EN CATALUÑA
THE KEY PROMOTER OF AVIATION IN CATALONIA
CAT ESP ENG


2016/07/20

EXCAVACIÓ SUPERVISADA DELS FONAMENTS DEL FUTUR JARDÍ-MUSEU (Post actualitzat)

21/7/2106  07:00  Hangar Armengol - Excavació per la sabata dreta
22/7/2106  07:20  Hangar Armengol - Excavació per la sabata esquerra

 
25/7/2106  07:15  Hangar Armengol - L'excavació està acabada

 

EXCAVACIÓN SUPERVISADA DE LOS CIMIENTOS DEL FUTURO JARDÍN-MUSEO (Entrada actualizada)

Vista en planta de las edificaciones proyectadas en el Jardin-Museo

20/7/2106  Hangar Garaje - Iniciando la excavación de la zapata izquierda
 

SUPERVISED GROUND-BREAKING OF THE FUTURE GARDEN-MUSEUM (Updated post)


20/7/2106   The Superviser Archaeologist with Miquel Llonch Engineering Technicians
 
25/7/2106  07:15  Garage Hangar - R plinth excavation terminated

------------------
 
20/7/2106  El Cap d'Obra de Miquel Llonch Enginyeria i l'Arqueòleg Supervisor 


20/7/2016  09:00  Desbrossant el terreny

20 de juliol: S'inicia l'excavació, supervisada per un Arqueòleg, dels fonaments dels hangars i de les rases per on es disposaran les escomeses de serveis i desguassos d'aigues negres i d'aigües pluvials.


 20/7/2016  11:00  L'operació ha requerit de moure el C47 que està pendent de restauració

22 de juliol: Acabada la feina i no havent-si trobat restes arqueològiques que haurien requerit d'excavacions addicionals, s'espera rebre la llicència d'obra per endegar la construcció dels hangars i l'urbanització dels espais que els envolten, el proper mes de setembre.

22/7/2106  07:20  Hangar Garatge - Excavació per la sabata esquerra


20 de Julio: Empieza la excavación, supervisada por un arqueólogo, de los cimientos y las zanjas por las que se dispondrán las acometidas de servicios y desagües de aguas negras de los servicios y de las pluviales de los hangares del Jardín-Museo. 


22/7/2106  07:20  Hangar Garatge - Excavació per la sabata dreta

22 de Julio: Finalizados los trabajos, y comprobada la ausencia de restos arqueológicos que hubieran requerido de excavaciones adicionales, se espera recibir la licencia de obras para poner en marcha la construcción de los hangares y la urbanización de los espacios circundantes en Septiembre.
2016 07 20 09:00 Clearing the land
 
July 20th: It has been initiated the excavation, supervised by an Archeologist, of the foundation and the ditches for services, and drains for sewage and rainwater of the new garden-museum hangars.


2016 07 20  11:30 The operation required to move the C47, still awaiting for restoration

July 22nd: Once proved the absence of archaeological remains, that should have required  required additional excavations, we are looking forward to get the works licence to undertake the building of the hangars and the urbanization of the surrounding spaces in September.

2016 07 21 07:00  Excavation of the ground to build the R plinth of the  Hangar Armengol