2016/10/17

PAC·OBERT 16/10/2016 REPORT


2016 10 16 © FPAC - DJR

Després d'una setmana de intenses pluges que no ens van deixar treure de l'estacionament sobre terra-herba, el BN-2 “Islander”, el dia portes obertes resultà ser una jornada de sol radiant i poc vent que facilità les tres hores d'exhibició en rodatge i en vol tant dels avions de la FPAC com de moltes altres aeronaus. Una animació contínua que consolida el nou format del PAC·OBERT.

Tras una semana de intensas lluvias que no nos permitieron sacar del estacionamiento sobre terreno natural el BN-2 "Islander",  el día puertas abiertas resultó ser una jornada de sol radiante y poco viento que facilitó las tres horas de exhibición en rodaje y en vuelo tanto de los aviones de la FPAC como de muchas otras aeronaves. Una animación contínua que consolida el nuevo formato del PAC·OBERT.

After a week of heavy rains that had not allowed us to tow the BN-2 "Islander" off the parking turf, the open day turned out to be a glorious morning that facilitated three hours of "start, taxi and flight" exhibition of the FPAC aircraft as many others. A continued entertainment that consolidates the new format of the PAC·OBERT days.


2016 10 16 © FPAC - DJR


MÉS DE 700 VISITANTS

La jornada de portes obertes enregistrà 611 visitants adults acompanyats de nombrosa mainada que, tot i haver que tingut que fer cua per entrar, pogueren gaudir dels avions clàssics de la FPAC acompanyant l'acrobàtic Sukhoi SU-29 de l'Aeroclub Barcelona-Sabadell.

SU-29 16/10/2016 © FPAC - Toni Tejón


MÁS DE 700 VISITANTES

La jornada de puertas abiertas registró 611 visitantes adultos acompañados de numerosa niños que, a pesar de haber tenido que hacer cola para entrar, disfrutaron de los aviones clásicos de la FPAC acompañando el acrobático Sukhoi SU-29 del Aeroclub Barcelona-Sabadell.

SU-29 16/10/2016 © FPAC - Toni Tejón


MORE THAN 700 VISITORS

The open day recorded 611 adult visitors accompanied by many children. They had to keep queuing to get the pass allowing them to acceed to the static exhibition area of the FPAC classic aircraft, this time accompanying the aerobatic Sukhoi SU-29 of the Aeroclub Barcelona-Sabadell.

2016 10 16 © FPAC - DJR


VOLS D'INCENTIU

Al sorteig cel·lebrat un cop acabat el PAC·OBERT, el Soci Benefactor Nº 184 i el Soci Benefactor Voluntari Nº 142 resultaren agraciats amb un vol* en una aeronau clàssica de la FPAC.

Els vols tindran lloc durant el PAC·OBERT programat pel 20 de novembre de 2016 o en data anterior, a acordar. Per concretar data i detalls del vol s'agrairà que els premiats ens contactin per correu electrònic a: OPERACIONS@FPAC.ORG

VUELOS DE INCENTIVO

En el sorteo celebrado al finalizar el PAC·OBERT, el Socio Benefactor Nº 184 y el Socio Benefactor Voluntario Nº 142 resultaron agraciados con un vuelo * en una aeronave clásica de la FPAC.

* Los vuelos tendrán lugar durante el PAC·OBERT programado para el 20 de Noviembre de 2016 o en fecha anterior, a acordar. Para concretar fecha y detalles del vuelo se agradecerá que los premiados nos contacten por correo electrónico a: OPERACIONS@FPAC.ORG

INCENTIVE FLIGHTS
In the draw celebrated by the end of the open day, the FPAC Benefactor Member Nº 184 and the Volunteer Benefactor Member Nº 142 have been awarded a flight* in a Classic Airplane of the FPAC.
*The flights can be scheduled, either for the coming November 20th PAC·OBERT exhibion, or on a previous date. To agree on the date and the details of the flight 
please email us to: OPERACIONS@FPAC.ORG2016 10 16 © FPAC - DJR


UN INESPERAT INCONVENIENT

Contrari a recents edicions, aquest cop no es va declarar oberta al públic la zona de l'estacionament R1 on s'exposaven les aeronaus visitables, per lo que a l'inconvenient de les esmentades cues, els voluntaris tingueren que dedicar-se a anotar el nom, cognoms i número de document d'identitat dels visitants en lloc de poder atendre'ls a peu d'avió facililtant-els-hi informació i tindre cura de l'accés dels mes menuts a les cabines. Lo únic positiu d'aquest cas de vella burocràcia es que us podem informar del número exacte de visitants adults que no pogueren presentar un passi d'accés permanent a l'aeroport.

16/10/2016 La nombrosa assistència obligà a organitzar dues visites guiades © FPAC - Toni Tejón

UN INESPERADO INCONVENIENTE

Contrario a recientes ediciones, esta vez no se declaró abierta al público la zona del estacionamiento R1 donde se exponían las aeronaves visitables, por lo que lo inconveniente de dichas colas, hay que añadir que los voluntarios tuvieron que dedicarse a anotar el nombre, apellidos y número de documento de identidad de los visitantes en lugar de poder atenderles a pie de avión facililtándoles información y cuidar del acceso de los más pequeños a las cabinas. Lo único positivo del caso de vieja burocracia es que podemos informar del número exacto de visitantes adultos que no pudieron presentar un pase permanente de acceso al aeropuerto.

16/10/2016 Hubo que organizar dos visitas guiadas para atender la demanda @ FPAC - Toni Tejón


AN UNEXPECTED INCONVENIENCE

Contrary to recent editions, the zone of the R1 apron where the FPAC aircraft are statically exhibited, was not declared open to the public. This caused not only inconvenient queues of visitors but that the FPAC volunteers had to dedicate to annotate the visitors' full name and ID card number instead of attending them at the aircraft exhibition, informing on the aircraft and taking care of the access of children to the cockpits. The only positive of such old and forgotten bureaucracy, is that we can report the exact number of adult visitors that didn't hold a pass of permanent access to the airport.

2016/10/16 The towing truck, a key equipment to arrange the aircraft exhibition © FPAC- Toni Tejón
 
26/10/2016 La Bücker 131 EC-DAU arribant a la zona d'exhibició en vol © FPAC - Toni Tejón


26/10/2016 Desplazando la Dornier 27 para su puesta en marcha © FPAC - Toni Tejón
2016/10/16 The Dornier 27 warming then engine prior to its flight exhibition © FPAC - Toni Tejón
16/10/2016 Provant motor a màxim règim abans de sortir a volar © FPAC - Toni Tejón

2016/09/05

PAC·OBERT 04/09/2016 REPORT


La pancarta de la FPAC protagonitzà l'exhibició d'arrastre de cartell © FPAC - Toni Tejón

Pujar a la cabina es l'atractiu per grans i petits © FPAC - Toni Tejón

Una enorme afluència de públic familiar i l'intensa calor varen marcar l'edició del PAC·OBERT especial de la Festa Major de Sabadell.
El Soci Benefactor Nº 246 i els Socis Benefactors Voluntaris Nº 525 i Nº 520 han estat agraciats amb un vol* en una aeronau clàssica de la FPAC.
*Els vols tindran lloc durant el PAC·OBERT programat pel 16 d'octubre de 2016 o en data anterior, a acordar. Per concretar data i detalls del vol s'agrairà que els premiats ens contactin per correu electrònic a: OPERACIONS@FPAC.ORG
L'exhibició en vol no va ser com s'esperava. Avaries elèctriques detectades en el rodatge del Super Saeta i de la Dornier, i una pèrdua d'oli trobada a la inspecció pre-vol de la Bücker EC-FTZ deixaren els tres avions a terra i deslluïren la seqüència de la graella de vols.
Esperem que tot vagi millor al proper PAC·OBERT, el programat pel 16 d'Octubre.

Los Bomberos de la Generalitat también se sumaron a la exhibición en vuelo © FPAC - Toni Tejón
Se agradeció la sombra del hangar de la FPAC, del Antonov y del Islander © FPAC - DJR

Una enorme afluencia de público familiar y el intenso calor marcaron la edición del PAC·OBERT especial “Festa Major de Sabadell”

El Socio Benefactor Nº 246 y los Socios Benefactores Voluntarios Nº 525 y Nº 520 han sido agraciados con un vuelo* en una Aeronave Clásica de la FPAC.
*Los vuelos tendrán lugar durante el PAC·OBERT programado para el 16 de Octubre de 2016 o en fecha anterior, a acordar. Para concretar fecha y detalles del vuelo se agradecerá que los premiados nos contacten por correo electrónico a: OPERACIONS@FPAC.ORG
La exhibición en vuelo no aconteció como se esperaba. Averías eléctricas detectadas en el rodaje del Super Saeta y de la Dornier, y una pérdida de aceite encontrada en la inspección pre-vuelo de la Bücker EC-FTZ dejaron los tres aviones en tierra y deslucido la secuencia de la parrilla de vuelos.
Esperamos que todo vaya mejor en la próxima exhibición PAC·OBERT, la programada para el 16 de Octubre.

The EC-FUU and EC-DAU exhibition © FPAC - Toni Tejón

Texan & Phantom are the kings of the static exhibition @ FPAC - Toni Tejón

A huge influx of families and intense heat marked the special edition of the PAC·OBERT aircraft exhibition "Sabadell City Festival"
The FPAC Benefactor Member Nº 246 and the Volunteer Benefactor Members Nº 525 and Nº 520 have been awarded a flight* in a Classic Airplane of the FPAC.
*The flights can be scheduled, either for the coming October 16th PAC·OBERT exhibion, or on a previous date. To agree on the date and the details of the flight please email us to: OPERACIONS@FPAC.ORG
The flying display was not as expected. Electrical faults detected when taxiing the Super Saeta and Dornier, and a loss of oil found in the pre-flight inspection of the Bücker EC-FTZ left the three aircraft on the ground and spoiled the grid sequence of flights.
Hopefully everything goes better on the next PAC·OBERT.

-------- X -------

Dels vols d'exhibició - De los vuelos de exhibición 

From the exhibition flights


L'exhibició d'arrastre de pancarta © FPAC - Toni Tejón

Engantxant la pancarta © FPAC - Toni Tejón

La segona passada © FPAC - Quim Rodríguez


Pancarta desengantxada © FPAC - Toni Tejón

L'exhibició de les Bücker 131 © FPAC - Toni Tejón

EC-FUU & ED-DAU parades? © FPAC - Quim Rodríguez

La EC-FUU trenca la formació amb un espectacular gir ascendent © FPAC - Quim Rodríguez

La Cessna 172 finalitza el vol d'incentiu per els Voluntaris del PAC·OBERT @ FPAC - Quim Rodríguez

L'Akrobat en plena exhibició © FPAC - Quim Rodríguez
Pilotada per el Cap de Formació de Pilots de la Fundació © FPAC - Quim RodríguezFeina feta! © FPAC - Quim Rodríguez

El vol solo de la EC-DAU @ FPAC - Quim Rodríguez

La EC-DAU cap el vol en formació © FPAC - Toni Tejón

La EC-FUU en vol solo © FPAC - Quim Rodríguez

La EC-FUU cap el vol en formació © FPAC - Toni Tejón

L'elegant "Linda" © FPAC - Quim Rodríguez

El Sukhoi fent cap a l'exhibició en vol © Toni Tejón

L'exhibició del Sukhoi © FPAC - Quim Rodríguez

HA-YAS @ FPAC - Quim Rodríguez
A motor parat?  HA-YAS @ FPAC - Quim Rodríguez


2016/08/23

PAC·OBERT 04/09/2016 Especial Festa Major de Sabadell - Informació Actualitzada i Ampliada
31 AERONAUS CLÀSSIQUES EN EXHIBICIÓ


Aquest any, a la jornada de portes obertes PAC·OBERT especial Festa Major de Sabadell, es podrà veure la última novetat de la col·lecció d'aeronaus clàssiques de la Fundació, el bimotor lleuger de transport Britten Norman BN-2 “Islander”, matrícula EC-FIP fabricat el 1970.
Ademés, si el temps ho permet, l'exhibició en vol comptarà amb la participació en vol a baixa cota de la única unitat que hi ha operativa del bi-reactor d'entrenament Super-Saeta HA220. Es la de matrícula EC-GZN, fabricada en 1971.
I com tercera novetat es podrà gaudir de l'operació a terra i en vol de l'avió d'acrobàcia Sukhoi 29 matrícula HA-YAS operat per l'Aeroclub Barcelona Sabadell. El passat mes de juny, després d'estar més d’un any a Hongria, passant una extensa revisió coneguda com el ‘Lifetime Extension Program’, que atorga 600 hores o 6 anys addicionals a la cèl·lula, el SU-29 va volar de nou al seu Aeroclub. 

EXHIBICIÓ EN VOL 
Hi participaran 14 Avions dels que 13 realitzaran les operacions de sortida i/o arribada a la zona aire de la Plataforma R1 on es cel·lebrará el PAC·OBERT. El Super Saeta sortirà i tornarà a l'aeroport de Reus on, per raons operatives, hi està basat.

EXHIBICIÓ ESTÀTICA 
A la Plataforma R1 també es podran veure 9 Avions i 1 Helicòpter en exposició estàtica, dels que es 7 podran visitar interiorment, i 2 aeronaus més de la col·lecció de la FPAC es podran veure des de la terrassa de l'Aeroclub.
Addicionalment, a l'Hangar del Taller-Escola de la FPAC es podran veure 6 avions més en diverses etapes de restauració o reparació.

Programa:
10:00 Accés lliure a l'Exposició d'Aeronaus 
10:30 – 13:30 Exhibició Estàtica i Operativa a Terra i en Vol d'Aeronaus Clàssiques 
14:00 Cloenda de l'Exposició BN-2 "ISLANDER" © FPAC - DJR


31 AERONAVES CLÁSICAS EN EXHIBICIÓN

 
Este año, en la jornada de puertas abiertas PAC·OBERT especial Fiesta Mayor de Sabadell, además de una muestra de la colección de aeronaves clásicas de la Fundación, se podrá ver su última novedad, el bimotor ligero de transporte Britten Norman BN-2 "Islander", matrícula EC-FIP, fabricado en 1970. 
Además, si el tiempo lo permite, la exhibición en vuelo contará con la participación en vuelo a baja altura del birreactor Super Saeta HA220. El EC-GZN, fabricado en 1971, de la Fundación y es la única unidad que permanece en vuelo y está basada en el aeropuerto de Reus por razones operativas. 
Y como tercera novedad se podrá disfrutar con la operación en tierra y en vuelo del avión de acrobacia Sukhoi 29 matrícula HA-YAS operado por el Aeroclub Barcelona Sabadell. El pasado mes de Junio, y después de estar más de un año en Hungría, pasando una extensa revisión conocida como el ‘Lifetime Extension Program’, que otorga 600 horas o 6 años adicionales a la célula, el SU-29 voló de nuevo de vuelta a su Aeroclub. 

EXHIBICIÓN EN VUELO  
Participarán 14 Aviones de los que 13 realizarán las operaciones de salida y / o llegada en la zona aire de la Plataforma R1 donde se celebrará el PAC·OBERT. El Super Saeta de la FPAC realizará varias pasadas a baja cota, despegando y aterrizando desde el Aeropuerto de Reus en el que, por razones operativas, tiene su base.  

EXHIBICIÓN ESTÁTICA  
En la Plataforma R1 también se podrán ver 9 Aviones y 1 Helicóptero en exposición estática, de los que se 7 podrán visitar interiormente, y 2 aeronaves más de la colección de la FPAC se podrán ver desde la terraza del Aeroclub. Adicionalmente, en el Hangar del Taller-Escuela de la FPAC se podrán ver 6 aviones más en diversas etapas de restauración o reparación.

Programa:

10:00 Acceso libre a la Exposición de Aeronaves
10:30-13:30 Exhibición Estática y Operativa en Tierra y en Vuelo de Aeronaves Clásicas
14:00 Clausura de la ExposiciónHA-220 Super Saeta EC-GZN © FPAC - Alejandro de Prado


31 HERITAGE AIRCRAFT ON EXHIBIT

 
This year, the open day PAC OBERT dedicated to the Sabadell "City Festival” will exhibit, along with a sample of the FPAC heritage aircrafgt collection, its latest addition, the light twin-engine transport Britten Norman BN-2 " Islander ", registration EC-FIP, manufactured in 1970.
 
If the meteo is good enough, the flight exhibition will count with the low altitude flight of the twin-jet trainer Super Saeta HA220. The EC-GZN of the Foundation, manufactured in 1971, is the sole HA220 that remains in flight in Spain. It is based at Reus airport due to operational reasons. 
  
And the third novelty will be the operation on the ground and in flight of the aerobatic Sukhoi 29 registered HA-YAS and operated by the Aeroclub Barcelona Sabadell. On last June, after more than a year in Hungary, going through an extensive review known as the 'Lifetime Extension Program', which gives additional 600 hours or 6 years from the cell, the SU-29 was flown back to its Aeroclub.  

IN FLIGHT EXHIBITION
14 aircraft of which 13 will operate from the air section of the R1 Platform. The Super Saeta of the FPAC will perform several passes at low altitude, taking off and landing from Reus Airport where is based for operational reasons.  

STATIC DISPLAY 
The Platform R1 will also accomodate the static exhibition of nine aircraft and one helicopter on static display., of which seven will be open to internal visits. Two more heritage aircraft of the FPAC will be visible from the terrace of the Aeroclub. Additionally, six more aircraft in various stages of restoration or repair will be exhibited in the Workshop-School hangar of the FPAC.

Program:
10:00 Free access to the Aircraft Exhibition  
10:30-13:30 Ground and Flight Operations Exhibition  
14:00 Exhibition closes

 
SU-29 "SUKHOI" HA-YAS © Aeroclub Barcelona-Sabadell 

Relació, operació i situació de les aeronaus en exposició

Relación, operación y situación de las aeronaves expuestas

List, operation and placement of the displayed aircraft 

Les matrícules de les Cessna i l'helicòpter Robinson de l'exposició estàtica poden variar
Las matrículas de las Cessna y el helicóptero Robinson de la exposición estática pueden variar
The registration marks of the Cessna and Robinson in static exhibition may vary

Els 13 avions operatius s'aniran rellevant a les 9 posicions de la Zona Aire
Los 13 aviones operativos se irán relevando en las 9 posiciones de Zona Aire
Between exhibition flights, the operating aircraft will be on display
at the 9 reserved stands of the air zone of the platform.


2016/07/26

EXPOSICIÓ DEL CENTENARI A LA T2 DE BCN

Commemorant el Centenari del naixement de l'Aviació Civil a Catalunya, la FPAC exposa del 26 de Juliol al 29 d'Agost, a l'accés a les sales d'embarcaments W i Y de la Terminal T2B de l'Aeroport de Barcelona-El Prat, la sel·lecció de 11 mòduls de l'Exposició "Catalunya Aeronàutica 1916-2016" llistada a continuació.
L'Exposició completa i ampliada s'obrirà de nou al públic, el proper mes de setembre, a l'edifici Centre de Cultura Aeronàutica de l'Aeroport.
26/07/2016 T2B accés a les portes d'embarcament W i Y  © FPAC - Israel Moreira

EXPOSICIÓN DEL CENTENARIO EN LA T2 DE BCN

Conmemorando el Centenario del nacimiento de la Aviación Civil en Cataluña, la FPAC expone del 26 de Julio al 29 de Agosto, en el acceso a las salas de embarques W e Y de la Terminal T2B del Aeropuerto de Barcelona-El Prat una selección de 11 módulos de la Exposición "Cataluña Aeronáutica 1916 - 2016".
La Exposición completa y ampliada se abrirá de nuevo al público, en Septiembre, en el edificio Centro de Cultura Aeronáutica del Aeropuerto.
26/07/2016 T2B acceso a las puertas de embarque W e Y © FPAC - Jordi Pons

CENTENARY EXHIBITION AT THE T2 TERMINAL OF THE BCN AIRPORT

Commemorating the centenary of the Civil Aviation in Catalonia, the FPAC presents, from 26 July to 29 August, at the access to the boarding gates W and Y of the T2B Terminal of Barcelona El Prat airport, a selection of 11 modules of the exhibition "Aeronautical Catalonia 1916-2016"
The complete exhibition, with additional materials, will open again to the public next September, at the Aeronautics Cultural Center building of the airport.
26/07/2016 T2B accés to the W and Y boarding gates  © FPAC - Jordi Pons

PERIOD EXPO CATALUNYA AERONÀUTICA
BARCELONA-EL PRAT / TERMINAL T2
VEURE PANELL
VER PANEL
SEE THE PANEL
1910 EL PRIMER VOL MECÀNIC / EL PRIMER VUELO MECÁNICO
THE FIRST PROPELLED FLIGHT
CAT ESP ENG
1910
1921
PUJOL, COMABELLA I COMPAÑÍA
TALLERES HERETER
CAT ESP ENG
1882
1917
SALVADOR HEDILLA PINEDA CAT ESP ENG
1916 BARCELONA-MALLORCA 2/7/1916
BARCELONA-SANTANDER 5 al 15/8/1916
CAT ESP ENG
1904
1951
HISPANO SUIZA 1904-1946
ELIZALDE 1917-1951
CAT ESP ENG
1919
1931
LATECOÈRE 1917-1927 – AEROPOSTALE 1927-1931
IBERIA 1927-1931
CAT ESP ENG
1923
1938
L'ÚNICA CIUTAT AMB TRES AERÒDROMS
LA ÚNICA CIUDAD CON TRES AERODROMOS
THE SOLE CITY WITH THREE AERODROMES
EL PRAT DE LLOBREGAT
CAT ESP ENG
1928
1969
LA DONA I L'AVIACIÓ A ESPANYA
LA MUJER Y LA AVIACIÓN EN ESPAÑA
WOMEN AND AVIATION IN SPAIN
CAT ESP ENG
1928
1945
LUFTHANSA 1928-1945 / AIRFRANCE 1933-1938
S.A.N.A NAVIGAZIONE AEREA, S.A. 1928-1933
ALA LITORIA 1934-1943
CAT ESP ENG
1929
1933
EL GRAFF ZEPPELIN VISITA BARCELONA
THE GRAFF ZEPPELIN CALLS BARCELONA
CLASSA 1929-1931 – LAPE 1932-1939
CAT ESP ENG
1916
1939
JOSEP CANUDAS I BUSQUETS
L'IMPULSOR DE L'AVIACIÓ A CATALUNYA
EL IMPULSOR DE LA AVIACIÓN EN CATALUÑA
THE KEY PROMOTER OF AVIATION IN CATALONIA
CAT ESP ENG