2015/03/17

PAC·OBERT 15/3/2015 REPORT


© FPAC - Jordi Pons

El Soci Benefactor Nº 296 i el Soci Benefactor Voluntari Nº 318 van ser agraciats amb un vol* en una aeronau clàssica de la FPAC.

 
*Els vols tindran lloc durant el PAC.OBERT programat per el proper 19 d'Abril de 2015. Per acordar els detalls i l'hora del vol s'agrairà que els premiats contactin per correu electrònic amb: OPERACIONS@FPAC.ORG
 
 
El Taller-Escola es un bon lloc per fer petar la xerrada © FPAC - DJR
 
 

El Socio Benefactor Nº 296 y el Socio Benefactor Voluntario Nº 318, resultaron agraciados con un vuelo* en una Aeronave Clásica de la FPAC.

 
*Los vuelos tendrán lugar durante el PAC.OBERT planeado para el próximo 19 de Abril de 2015. Para acordar los detalles y la hora del vuelo se agradecerá que los premiados contacten por correo electrónico con: OPERACIONS@FPAC.ORG
 
 
Brügger MB-2 "Colibri" © FPAC - DJR
 
 

The FPAC Benefactor Member Nº 296 and the Volunteer Benefactor Member Nº 318, were awarded a flight* in an FPAC Classic Airplane.

 
* The flights will take place in occasion of the next PAC.OBERT exhibition, scheduled for Sunday, April 19th. 2015.
 The awarded are kindly requested to contact FPAC to fix the flight details and schedule by emailing to: OPERACIONS@FPAC.ORG
 
 
 EC-CGL Flamingo & EC-BPT Vespa  © FPAC - Jordi Pons
 
Tot i que la previsió meteorològica durant la setmana prèvia apuntava a un dia plujós, el matí amb lleugera brisa va ser esplèndid com esplèndida va ser la exhibició en vol per parelles, primer la de la Beechcraft T34 Mentor amb la Zlin Z-526 Akrobat i després la de les mes lentes Piper Cub PA-18 i Bucker-CASA 1131.
 
T-6 Texan & AN-2 Antonov © FPAC - Jordi Pons
 
Aunque la previsión meteorológica durante la semana previa apuntaba a un día lluvioso, los visitantes disfrutaron de una espléndida mañana con ligera brisa como espléndida fue la exhibición en vuelo por parejas, primero la Beechcraft T34 Mentor con la Zlin Z-526 Akrobat y después las más lentas Piper Cub PA-18 y Bucker-CASA 1131.
 
F-4 Phantom II © FPAC - Jordi Pons
 
Although the weather forecast for the week pointed to a rainy day, visitors enjoyed a splendid morning with light breeze. As splendid was the flight display by pairs. First the Beechcraft T34 Mentor together with the Zlin Z-526 Akrobat and further the slower Bücker-CASA 1131 together with the Piper Cub PA-18.
 
EC-BDS, EC-JBP, EC-DAU © FPAC - Jordi Pons
 
La exhibició estàtica comptà, a mes dels tradicionals i visitables Mc Donnell Douglas F4 Phantom II, Antonov AN2 i North American T6 Texan amb la exhibició en rodadura de les CASA-SIAT 223-A1 Flamingo,  AISA I-11B "Vespa", Brügger MB-2 "Colibrí" i d'una segona PA-18 "Piper Cub".
 
EC-YSP & EC-LND © FPAC - Jordi Pons
 
La exhibición estática contó, además de los tradicionales y visitables Mc Donnell Douglas F4 Phantom, Antonov AN2 y North American T6 Texan con la exhibición en rodadura de las CASA-SIAT 223-A1 Flamingo, AISA I-11B "Vespa" , Brügger MB-2 "Colibrí" y la de una segunda PA-18 "Piper Cub".
 
Macchi & Tipsy Nipper © FPAC - DJR
 
The static display featured, in addition to the traditional Mc Donnell Douglas F4 Phantom II, the Antonov AN2 and the North American T6 Texan, the rolling display of the CASA-SIAT 223-A1 Flamingo, the AISA I-11B "Vespa" the Brügger MB-2 "Colibri" and of a second PA-18 "Piper Cub".
 
 
EC-DAU Bü 131 & AISA I-11B "Vespa" © FPAC - DJR
 
A l'hangar del Taller-Escola lluia l'exposició d'aeronaus en curs de restauració AISA I-115 "Garrapata" la Macchi MB-308 i la Fairey T66 MkII Tipsy Nipper, recent arribada del Centre Aeri de Vilanova i La Geltrú.
 
El Taller-Escola © FPAC - DJR
 
En el hangar del Taller-Escuela lucía la exposición de aeronaves en curso de restauración AISA I-115 "Garrapata" , Macchi MB-308 Fairey T66 MkII Tipsy Nipper, esta última recién llegada del Centre Aeri de Vilanova y La Geltrú.
 
EC-BDS, EC-JBP, EC-JKM, EC-DAU © FPAC - DJR
 
 The Hangar of the Workshop-School showed three aircraft in process of restoration. The AISA I-115 "Garrapata" the Macchi MB-308 and the Fairey T66 MkII "Tipsy Nipper". The last one just arrived from the Vilanova i La Geltrú Centre Aeri workshop.
 
 
 
 
 
 
 
 

2015/02/20

EC-BDS Back on Flight

La Zlin Akrobat Z-526A està de nou als hangars de la FPAC a LELL, llesta per lluir en vol als PAC·OBERT de primavera.

Han calgut sis mesos per finalitzar la revisió general a Rosique Classics Aircraft, un temps excessiu però no infreqüent quan per raó de calendari cal fer l'overhaul de l'hèlix a l'unic taller autoritzat de tot el mon, a Xèquia.

Es una llàstima que amb un promig anual, en els últims sis anys, de catorze operacions que totalitzen sis hores i trenta cinc minuts de temps vol per any, aquesta aeronau històrica tingui que estar sotmesa a un programa de manteniment propi d'una aeronau acrobàtica en actiu.

La raó d'aquest disbarat econòmic i tècnic no es sino la malèvola combinació de l'aprofitament que fan dels reglaments de seguretat aeronàutica europea els hereus de la dubtosament privatitzada indústria soviètica de Xèquia i els criteris que aplica l'Autoritat de Seguretat Aeronàutica d'Espanya a les aeronaus Històriques.  

Uns hereus que gaudeixen d'una anòmala situació de monopoli, impossible d'evitar fins que les Autoritats de Seguretat Aeronàutica d'Espanya no tractin l'aviació històrica amb criteris d'utilització, desgast i condició de les màquines i mecanismes, com ho fan els seus homòlegs anglesos i francesos. 

França i el Regne Unit tenen una llarga tradició de protecció del patrimoni històric industrial actiu amb criteris pragmatics i de sostenibilitat.


2015-02-19 © FPAC-DJR


La Zlin Akrobat Z-526A está de nuevo en los hangares de la FPAC en LELL, lista para lucir en vuelo en los próximos PAC·OBERT de primavera.
Han sido necesarios seis meses para finalizar la revisión general en Rosique Classics Aircraft, un tiempo excesivo pero no infrecuente cuando por razón de calendario hay que hacer el overhaul de la hélice en el único taller autorizado de todo el mundo, en la República Checa.
Es una lástima que con un promedio anual, en los últimos seis años, de catorce operaciones que totalizan seis horas y treinta y cinco minutos de tiempo de vuelo por año, esta aeronave histórica tenga que estar sometida a un programa de mantenimiento propio de una aeronave acrobática en activo.
La razón de este disparate económico y técnico no es sino una malévola combinación del aprovechamiento que los herederos de la dudosamente privatizada industria de la Checoslovaquia soviética
hacen de los reglamentos de Seguridad Aeronáutica Europea y los criterios que aplica la Autoridad de Seguridad Aeronáutica de España a las Aeronaves Históricas.
La anómala situación de monopolio de dichos herederos resultará imposible evitar hasta que las Autoridades de Seguridad Aeronáutica de España no traten la aviación histórica con criterios de utilización, desgaste y condición de máquina y mecanismos, como hacen sus homólogos ingleses y franceses.
Francia y el Reino Unido tienen una larga tradición de protección del patrimonio histórico industrial activo con criterios pragmáticos y de sostenibilidad.

2014-04-27 PAC·OBERT © Joaquim Rodríguez - FPACThe Z-526A, Zlin Akrobat, is back to the FPAC hangars at LELL, ready to shine in flight at next spring PAC·OBERT exhibitions.

It took six months to complete the annual visit at Rosique Aircraft Classics workshop. A not too long  schedule when the overhaul of the propeller is due by calendar. Worldwide there's only an authorized workshop, at Czech Republic.
It's a pity that
this historic aircraft has to be subject of a maintenance program proper for an active aerobatics plane since over the last six years, its annual average operation figures show fourteen flights totalizing six hours and thirty five minutes of flight time per year.
The reason for this economic and technical
nonsense is the monopolistic use of the European airworthiness safety regulations by the heirs of doubtfully privatized industries in formerly soviet Czechoslovakia combined with Spain's airworthiness criteria for Heritage Aircraft.

Heirs that enjoy an abnormal monoploy, impossible to avoid until Spain's airworthiness safety authorities may adopt criteria of
use, wear and condition of machines and mechanisms for historical aviation as British and French couterparts do.  

France and the United Kingdom have a long tradition of protecting its operational industrial heritage with pragmatic and sustainable criteria.

2015/01/19

2015 / 01 / 15 & 16 Hanging Four Gliders in the CCA

2015/01/15 CCA © Jordi Rull - FPAC

Elevació de quatre Planadors al CCA
Amb la col·laboració econòmica de la Direccio de l'Aeroport de Barcelona que s'ha fet càrrec del cost del materials i de l'equipament, els Socis Benefactors Voluntaris de la FPAC van realitzar la maniobra d'elevació i fixació de quatre planadors penjats de l'estructura de la coberta deI CCA.

El CCA es l'edifici de l'Aeroport de Barcelona-El Prat on AENA deixa a la FPAC un taller dedicat a la restauració d'aeronaus clàssiques.

2015/01/15 CCA © Jordi Rull - FPAC

Elevación de cuatro Planeadores en el CCA


Con la colaboración económica de la Direccion del Aeropuerto de Barcelona que se ha hecho cargo del coste de los materiales y del equipamiento, los Socios Benefactores Voluntarios de la FPAC realizaron la maniobra de elevación y colgado de cuatro planeadores de la estructura de la cubierta deI CCA.

El CCA es el edificio del Aeropuerto de Barcelona-El Prat en el que AENA deja utilizar a la FPAC un taller dedicado a la restauración de aeronaves clásicas.2015/01/15 CCA © Jordi Rull - FPAC

Elevation of four gliders in the CCABenefactors Volunteer Members of the FPAC performed the maneuver of lifting and hanging four gliders from the roof structure of the CCA with the financial support of the Barcelona-El Prat Airport Management that carried on with the cost of materials and equipment.

The CCA is the building of the Barcelona-El Prat Airport where AENA is allowing the FPAC to use a workshop dedicated to the restoration of heritage aircraft.
2015/01/15 CCA © Jordi Rull - FPAC


La maniobra que durà dos dies sencers es va dur a terme sens cap incidència i amb seguretat. Els velers clàssics de la FPAC, restaurats durant 2014 que ara llueixen al CCA son:


La maniobra que duró dos días enteros se llevó a cabo sin incidencias y con seguridad. Los veleros clásicos de la FPAC, restaurados durante 2014, que ahora lucen en el CCA son:


The maneuver that lasted two whole days was carried out without incident and safely. The FPAC heritage gliders restored in 2014, now showing at CCA are:2015/01/15 CCA © Jordi Rull - FPACEC-BCN – Slingsby T45 “Swallow “cn 1488 – 1971

EC-BNU – Wassmer Aviation A36 “Fauvel” cn 151 – 1958

EC-CYU – Swidnik SZD-30 “Pirat” cn 07.19 – 1977

EC-GER – Wassmer Aviation WA-26 P “Spatz” cn 74 – 19722015/01/15 CCA © Jordi Rull - FPAC

Els treballs van començar el dijous 15 a les a les 08:00h, acabant a les 18:30h amb un periode d´una hora per dinar. L´activitat del dia 15 comprenía la preparació del material, presa de mides a terra, col·locació dels polipastos, moviment d´aeronaus a terra, elevació i subjecció del Pirat i presentació i pre-elevació del Swalow.


Josep Jover i Francesc Val - 2015/01/15 CCA © Jordi Rull - FPAC


Una feina ben feta! - Un trabajo bien hecho - A well done work!
Israel Moreira, Jose Antonio del Valle, Josep Jover, Francesc Val, Enric Pallarés
i Pedro Moreno - 2015/01/15 CCA © Jordi Rull - FPAC

El divendres dia 16 es va començar a les 09:30 i s'acabà la feïna a les 21:00h amb un periode d´una hora i mitja per dinar. La maniobra consistí en l'elevació i subjecció definitiva, del Swallow, del Squale i del Fauvel.


2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC

Los trabajos comenzaron el jueves 15 a las a las 08:00h, terminando a las 18:30h con un periodo de una hora para comer. La actividad del día 15 incluía la preparación del material, toma de medidas en el suelo, colocación de los polipastos, movimiento de aeronaves en tierra, elevación y sujeción del Pirat y presentación y pre-elevación del Swalow.2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC


El viernes 16 se empezó a las 09:30 y se acabó el trabajo a las 21:00h con un periodo de hora y media para comer. La maniobra consistió en la elevación y sujeción definitiva del Swallow, del Squale y del Fauvel.

2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC

Works began on Thursday the 15th at 08:00h, ending at 18:00h with a period of one hour for lunch. The activity of the day 15 included the preparation of the material, taking measurements on the ground, placing hoists, aircraft ground movement, lifting and securing the Pirat and presentation and pre-lifting of the Swalow.


2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC

On Friday 16th the work began at 09:30 and was finished at 21:00h with a break of an hour and a half for lunch and rest. The maneuver consisted in the elevation and final hanging of the Swallow, the Squale and the Fauvel.

2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC

La maniobra es va fer en els dos dies prevists tot i que requerí mes hores de les planejades. 
La desviació vingué de que que es tingueren que ajustar la majoria d'eslingues, cas per cas, a una llargada óptima i d'altra banda per que als voluntaris els calgué temps per familiaritzar-se amb la dinàmica de la plataforma elevadora. 
En la pràctica, els resultà tota una novetat, encara que pocs dies abans havien fet el preceptiu curs de formació en operació i seguretat d'aquest tipus de maquinària.
2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC

La maniobra requirió más horas de las planeadas pero se pudo realizar sin exceder los dos días previstos. 
La desviación se produjo porque hubo que ajustar la mayoría de eslingas, caso a caso, a su longitud óptima y porque los voluntarios necesitaron tiempo para familiarizarse con la dinámica operativa de la plataforma elevadora. 
Aunque pocos días antes habían hecho el preceptivo curso de formación en operación y seguridad de este tipo de maquinaria, en la práctica les resultó toda una novedad.

2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC

The maneuver required more hours than planned, however it could be finalized  within the two days provided.
The deviation came from the fact that most slings had to be adjust to an optimum lenght and because the volunteers needed time to get used to the the dynamics of the lift platform operation. 
Although few days before they attended the mandatory training course on the operation and safety of this type of machinery, in practice it was for them a novelty.
 


2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC

La tria de la plataforma que es tingué que llogar a Universal Plataformas Elevadoras resultà un encert doncs tot i que les mides eren prou reduides com per poder maniobrar bé entre els avions, l'equip de dos persones va poder treballar, des dels onze metres d'altura, còmodament i en bona coordinació amb la resta de l'equip de terra.


La elección de la plataforma que se alquiló a Universal Plataformas Elevadoras resultó un acierto pues aunque sus medidas eran bastante reducidas para poder maniobrar bien entre los aviones, el equipo de dos personas pudo trabajar cómodamente y en buena coordinación con el resto del equipo de tierra desde desde los más de once metros de altura.
2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC
The choice of the platform that was leased from Universal Lift Platforms proved to be a success because despite of its small dimensions, required to maneuver well between the planes, the onboard team of two people could work comfortably and in good coordination with the ground crew, located more than eleven meters away.

Dalt de la plataforma, el pes de l'activitat va caure en els SBV Israel Moreira i Francesc Val, ajudats per torns per els també SBV Josep Jover i Pedro Moreno. 
I a baix, l'equip de SBV a càrrec del moviment dels planadors i de orientar-los durant la seva elevació, va estar format per Enric Pallarés, Jordi Rull , Jose Antonio del Valle i també, turnant-se, per els SBV abans esmentats.2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC

En lo alto, el peso de la actividad estuvo a cargo de los SBV Israel Moreira y Francisco Val, ayudados por turnos por los también SBV Josep Jover y Pedro Moreno.


2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC


Y abajo, el equipo de SBV a cargo de mover los planeadores y de orientarlos durante su elevación, estuvo formado por Enric Pallarés, Jordi Rull, Jose Antonio del Valle y, turnándose, por los SBV ya mencionados.
2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC

Above, the weight of the activity was carried by the BVM Mr/s Israel Moreira and Francisco Val, supported on shifts by the BVM Mr/s Josep Jover and Pedro Moreno.


2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC

And below, the BVM in charge of moving the gliders and guide them during the elevation, was formed by Mr/s Enric Pallarés, Jordi Rull, Jose Antonio del Valle and by a half of the already mentioned VBM 
 


2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC


Un cop elevats els planadors, la visió de la sala d´exposició del CCA es força impactant.Una vez elevados todos los planeadores, la visión de la sala de exposición del CCA es impactante.Once the four gliders have been hung, the vision of the CCA showroom is shockingly great.

2015/01/16 CCA © Jordi Rull - FPAC2015/01/18

2015/01/03 Moving Gliders

 
 L'Ignacio G. Colomo devant del KA-7 © Enric Pallarés - FPAC


La Secció de Velers de la FPAC va començar, sens demora, l'activitat del 2015.


El dissabte 3 de gener els Socis Benefactors Voluntaris, Enric Pallarés i Ignacio Colomo, van realitzar el trasllat de dos planadors des de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena al Taller de Restauració de la FPAC, al CCA de l'Aeroport de Barcelona-El Prat.

El Sleicher KA-7 "Rhonadler" EC-HLL amb el remolc i cotxe de Colomo i el Wassmer Aviation WA-26P "Squale", a falta de remolc, en un camió.

Fixant el KA-7 © FPAC

Van començar la tasca al migdia amb els treballs de fixació sobre el remolc del KA-7, que estava des de feia dos anys a l'hangar del Soci Benefactor Antonio Marcos, i després de dinar, quan va arribar el camió, van prosseguir la tasca amb el Squale.

Ignacio Colomo escriu: "Sortim d'Igualada a les 17,30 i en arribar al Prat ens esperava tot l'equip habitual per ajudar-nos en les tasques de descàrrega i estibat al local. A les 7 tancàvem portes, i a seguir amb els compromisos d'aquestes Assenyalades Festes. "


EC-GER Squale © Ignacio Colomo - FPAC


La Sección de Veleros de la FPAC comenzó, sin demora, la actividad del 2015.


El sábado 3 de enero los Socios Benefactores Voluntarios Enric Pallarés e Ignacio Colomo realizaron el traslado de dos planeadores desde el aeródromo de Igualada-Òdena al Taller de Restauración de la FPAC en el CCA del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

El Sleicher KA-7 "Rhonadler" EC-HLL con el remolque y coche de Colomo y el Wassmer Aviation WA-26P "Squale" EC-GER, a falta de remolque, en un camión. 

 EC-GER "Squale" © Enric Pallarés - FPAC
 

Comenzaron la tarea a mediodía con los trabajos de fijación sobre el remolque del KA-7, que estaba desde hacía dos años en el hangar del Socio Benefactor Antonio Marcos, y después de comer, cuando vino el camión, prosiguieron la tarea con el Squale.


Ignacio Colomo escribe: “Salimos de Igualada a las 17,30 y al llegar a El Prat nos esperaba todo el equipo habitual para ayudarnos en las tareas de descarga y estibado en el local. A las 7 cerrábamos puertas y a seguir con los compromisos de estas Señaladas Fiestas.”

El Squale al Taller del CCA © Ignacio Colomo - FPAC


The FPAC Gliders Section started without delay its 2015 activity.


On Saturday January 3rd the FPAC Benefactor Volunteer Members Mr/s Enric Pallares and Ignacio Colomo transferred two gliders from the Igualada-Odena aerodrome to the FPAC Restoration Workshop of the CCA building, at the Barcelona-El Prat Airport.

The Slecicher KA-7 "Rhonadler" EC-HHL on a trailer towed by Colomo's car, and the Wassmer WA-26P "Squale" EC-GER on a lift truck.

Enric Pallarés - Pedro Moreono - Jordi Rull - Juan Antonio del Valle
© Ignacio Colomo - FPAC

They began the task at noon with the work of fixing the KA-7 on the trailer. Tha KA-7 had been stored two years in the hangar of Mr Antonio Marcos, a FPAC Benefactor member. After lunch, when the truck lift arrived, they pursued the task with the Squale.

Ignacio Colomo writes: "We left Igualada by 17.30 and when reaching El Prat the usual team was waiting there to help in the task of unloading and storing the gliders in the workshop. By 7pm we closed the doors and went back to the commitments of these celebration days"

2014/12/29

PAC·OBERT 2015 CALENDARI REVISATCALENDARI 2015 - 2015 SCHEDULE - CALENDARIO 2015

 
EC-DRZ Cessna 172 donada a a FPAC en 2014
Actualment en Revisió Extraordinària © FPAC- Alejandro de Diego

 Revisat - Revisado - Revisited 
22 de Febrer – FebreroFebruary
Exclusiu per Socis Benefactors de la FPAC 
“Dia del Voluntari”
Exclusivo para Socios Benefactores de la FPAC
“Dia del Voluntario”
Only for the FPAC Benefactor Members
“Volunteer’s Day"

EC-FTZ i EC-DAU Bückers 131
Actualment en Revisió Extraordinària © FPAC-Joaquim Rodríguez

TEMPORADA DE PRIMAVERA - TEMPORADA DE PRIMAVERA
SPRING SEASON

15 de Març – MarzoMarch

19 d’Abril – Abril April

17 de Maig – MayoMay

21 de Juny – JunioJune


EC-GZN Super Saeta HA-200D
Actualment en Revisió Extraordinària © FPAC- Joaquim Rodríguez


TEMPORADA DE TARDOR - TEMPORADA DE OTOÑO
AUTUMN SEASON 

20 de Setembre – SeptiembreSeptember

18 d’Octubre – OctubreOctober

15 de Novembre – NoviembreNovember

13 de Desembre – DiciembreDecember 


 EC-BBJ Cessna 172 donada a la FPAC en 2013
Actualment en Revisió Extraordinària © FPAC- Joaquim Rodríguez