2016/08/23

PAC·OBERT 04/09/2016 Especial Festa Major de Sabadell

Aquest any, a la jornada de portes obertes PAC·OBERT especial Festa Major de Sabadell, es podrà veure la última novetat de la col·lecció d'aeronaus clàssiques de la Fundació, el bimotor lleuger de transport Britten Norman BN-2 “Islander” fabricat el 1970.
Ademés, si el temps ho permet, l'exhibició en vol comptarà amb la participació de la única unitat que hi ha operativa del bi-reactor d'entrenament Super-Saeta HA220. Es la de matrícula EC-GZN, fabricada en 1971, que la Fundació té basada a l'aeroport de Reus per raons operatives.

Programa:
10:00 Accés lliure a l'Exposició d'Aeronaus
10:30 – 13:30 Exhibició Operativa a Terra i en Vol d'Aeronaus Clàssiques
14:00 Cloenda de l'Exposició


Este año, en la jornada de puertas abiertas PAC·OBERT especial Fiesta Mayor de Sabadell, además de una muestra de la colección de aeronaves clásicas de la Fundación, se podrá ver su última novedad, el bimotor ligero de transporte Britten Norman BN-2 "Islander", fabricado en 1970.
Además, si el tiempo lo permite, la exhibición en vuelo contará con la participación del birreactor Super Saeta HA220. El EC-GZN, fabricado en 1971, de la Fundación y es la única unidad que permanece en vuelo y está basada en el aeropuerto de Reus por razones operativas.

Programa:
10:00 Acceso libre a la Exposición de Aeronaves
10:30-13:30 Exhibición Operativa en Tierra y en Vuelo de Aeronaves Clásicas
14:00 Clausura de la Exposición


This year, the open day PAC OBERT dedicated to the Sabadell "City Festival” will exhibit, along with a sample of the FPAC heritage aircrafgt collection, its latest addition, the light twin-engine transport Britten Norman BN-2 " Islander ", manufactured in 1970.
If the meteo is good enough, the flight exhibition will count with the participation of the twin-jet trainer Super Saeta HA220. The EC-GZN, manufactured in 1971, is the HA220 of the Foundation and is the sole unit that remains in flight. It is based at Reus airport due to operational reasons.

Program:
10:00 Free access to the Aircraft Exhibition
10:30-13:30 Ground and Flight Operations Exhibition.
14:00 Closing of the Exhibition

2016/07/26

EXPOSICIÓ DEL CENTENARI A LA T2 DE BCN

Commemorant el Centenari del naixement de l'Aviació Civil a Catalunya, la FPAC exposa del 26 de Juliol al 29 d'Agost, a l'accés a les sales d'embarcaments W i Y de la Terminal T2B de l'Aeroport de Barcelona-El Prat, la sel·lecció de 11 mòduls de l'Exposició "Catalunya Aeronàutica 1916-2016" llistada a continuació.
L'Exposició completa i ampliada s'obrirà de nou al públic, el proper mes de setembre, a l'edifici Centre de Cultura Aeronàutica de l'Aeroport.
26/07/2016 T2B accés a les portes d'embarcament W i Y  © FPAC - Israel Moreira

EXPOSICIÓN DEL CENTENARIO EN LA T2 DE BCN

Conmemorando el Centenario del nacimiento de la Aviación Civil en Cataluña, la FPAC expone del 26 de Julio al 29 de Agosto, en el acceso a las salas de embarques W e Y de la Terminal T2B del Aeropuerto de Barcelona-El Prat una selección de 11 módulos de la Exposición "Cataluña Aeronáutica 1916 - 2016".
La Exposición completa y ampliada se abrirá de nuevo al público, en Septiembre, en el edificio Centro de Cultura Aeronáutica del Aeropuerto.
26/07/2016 T2B acceso a las puertas de embarque W e Y © FPAC - Jordi Pons

CENTENARY EXHIBITION AT THE T2 TERMINAL OF THE BCN AIRPORT

Commemorating the centenary of the Civil Aviation in Catalonia, the FPAC presents, from 26 July to 29 August, at the access to the boarding gates W and Y of the T2B Terminal of Barcelona El Prat airport, a selection of 11 modules of the exhibition "Aeronautical Catalonia 1916-2016"
The complete exhibition, with additional materials, will open again to the public next September, at the Aeronautics Cultural Center building of the airport.
26/07/2016 T2B accés to the W and Y boarding gates  © FPAC - Jordi Pons

PERIOD EXPO CATALUNYA AERONÀUTICA
BARCELONA-EL PRAT / TERMINAL T2
VEURE PANELL
VER PANEL
SEE THE PANEL
1910 EL PRIMER VOL MECÀNIC / EL PRIMER VUELO MECÁNICO
THE FIRST PROPELLED FLIGHT
CAT ESP ENG
1910
1921
PUJOL, COMABELLA I COMPAÑÍA
TALLERES HERETER
CAT ESP ENG
1882
1917
SALVADOR HEDILLA PINEDA CAT ESP ENG
1916 BARCELONA-MALLORCA 2/7/1916
BARCELONA-SANTANDER 5 al 15/8/1916
CAT ESP ENG
1904
1951
HISPANO SUIZA 1904-1946
ELIZALDE 1917-1951
CAT ESP ENG
1919
1931
LATECOÈRE 1917-1927 – AEROPOSTALE 1927-1931
IBERIA 1927-1931
CAT ESP ENG
1923
1938
L'ÚNICA CIUTAT AMB TRES AERÒDROMS
LA ÚNICA CIUDAD CON TRES AERODROMOS
THE SOLE CITY WITH THREE AERODROMES
EL PRAT DE LLOBREGAT
CAT ESP ENG
1928
1969
LA DONA I L'AVIACIÓ A ESPANYA
LA MUJER Y LA AVIACIÓN EN ESPAÑA
WOMEN AND AVIATION IN SPAIN
CAT ESP ENG
1928
1945
LUFTHANSA 1928-1945 / AIRFRANCE 1933-1938
S.A.N.A NAVIGAZIONE AEREA, S.A. 1928-1933
ALA LITORIA 1934-1943
CAT ESP ENG
1929
1933
EL GRAFF ZEPPELIN VISITA BARCELONA
THE GRAFF ZEPPELIN CALLS BARCELONA
CLASSA 1929-1931 – LAPE 1932-1939
CAT ESP ENG
1916
1939
JOSEP CANUDAS I BUSQUETS
L'IMPULSOR DE L'AVIACIÓ A CATALUNYA
EL IMPULSOR DE LA AVIACIÓN EN CATALUÑA
THE KEY PROMOTER OF AVIATION IN CATALONIA
CAT ESP ENG


2016/07/20

EXCAVACIÓ SUPERVISADA DELS FONAMENTS DEL FUTUR JARDÍ-MUSEU (Post actualitzat)

21/7/2106  07:00  Hangar Armengol - Excavació per la sabata dreta
22/7/2106  07:20  Hangar Armengol - Excavació per la sabata esquerra

 
25/7/2106  07:15  Hangar Armengol - L'excavació està acabada

 

EXCAVACIÓN SUPERVISADA DE LOS CIMIENTOS DEL FUTURO JARDÍN-MUSEO (Entrada actualizada)

Vista en planta de las edificaciones proyectadas en el Jardin-Museo

20/7/2106  Hangar Garaje - Iniciando la excavación de la zapata izquierda
 

SUPERVISED GROUND-BREAKING OF THE FUTURE GARDEN-MUSEUM (Updated post)


20/7/2106   The Superviser Archaeologist with Miquel Llonch Engineering Technicians
 
25/7/2106  07:15  Garage Hangar - R plinth excavation terminated

------------------
 
20/7/2106  El Cap d'Obra de Miquel Llonch Enginyeria i l'Arqueòleg Supervisor 


20/7/2016  09:00  Desbrossant el terreny

20 de juliol: S'inicia l'excavació, supervisada per un Arqueòleg, dels fonaments dels hangars i de les rases per on es disposaran les escomeses de serveis i desguassos d'aigues negres i d'aigües pluvials.


 20/7/2016  11:00  L'operació ha requerit de moure el C47 que està pendent de restauració

22 de juliol: Acabada la feina i no havent-si trobat restes arqueològiques que haurien requerit d'excavacions addicionals, s'espera rebre la llicència d'obra per endegar la construcció dels hangars i l'urbanització dels espais que els envolten, el proper mes de setembre.

22/7/2106  07:20  Hangar Garatge - Excavació per la sabata esquerra


20 de Julio: Empieza la excavación, supervisada por un arqueólogo, de los cimientos y las zanjas por las que se dispondrán las acometidas de servicios y desagües de aguas negras de los servicios y de las pluviales de los hangares del Jardín-Museo. 


22/7/2106  07:20  Hangar Garatge - Excavació per la sabata dreta

22 de Julio: Finalizados los trabajos, y comprobada la ausencia de restos arqueológicos que hubieran requerido de excavaciones adicionales, se espera recibir la licencia de obras para poner en marcha la construcción de los hangares y la urbanización de los espacios circundantes en Septiembre.
2016 07 20 09:00 Clearing the land
 
July 20th: It has been initiated the excavation, supervised by an Archeologist, of the foundation and the ditches for services, and drains for sewage and rainwater of the new garden-museum hangars.


2016 07 20  11:30 The operation required to move the C47, still awaiting for restoration

July 22nd: Once proved the absence of archaeological remains, that should have required  required additional excavations, we are looking forward to get the works licence to undertake the building of the hangars and the urbanization of the surrounding spaces in September.

2016 07 21 07:00  Excavation of the ground to build the R plinth of the  Hangar Armengol


2016/06/27

EXPO CATALUNYA AERONAUTICA 1916-2016 -6- CONTINUARÀ A LA TARDOR – CONTINUARÁ EN OTOÑO – TO BE CONTINUED IN AUTUMN


Xifres de la PRIMERA ETAPA de la exposició al CCA

El 14 de Juny es clausurà la primera etapa de l'exposició realitzada al Centre de Cultura Aeronàutica de l'Aeroport de Barcelona-El Prat.
Durant els 28 dies que ha estat oberta al públic, ha rebut 2.034 visites, de les que 294 han estat d'alumnes i professors d'escoles, i 1.740 han estat de tipus individual, familiar, i de grups d'aficionats.
El 75% d'aquestes últimes visites “generals” s'han concentrat de divendres a diumenge. Els divendres i dissabte s'han enregistrat quasi tants visitants pel matí com per la tarda.
El màxim número de visitants generals per torn, 174, es registrà el matí del diumenge 29 de maig, seguit del matí del diumenge 12 de juny amb 152.
Els 21 Socis Benefactors Voluntaris que s'han repartit l'atenció i la guia als visitants a lo llarg dels 52 torns distribuits entre matins i tardes de dimarts a dissabte, i matins de diumenge, han totalitzat 233 assistències que sumen més de 1.000 hores de voluntariat.
Tenint en compte que per manca de pressupost no s'ha fet publicitat en mitjans altres que la web i el facebook de la FPAC, i que fins i tot al Prat no es coneix l'existència i situació de l'edifici CCA de l'Aeroport, el resultat de la convocatòria pot qualificar-se de prou bo.

Cifras de la PRIMERA ETAPA de la exposición en el CCA


El 14 de Junio se clausuró la primera etapa de la exposición realizada en el Centro de Cultura Aeronáutica del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

Durante los 28 días que permaneció abierta al público, se recibieron 2.034 visitas, de las que 294 fueron alumnos y profesores de escuelas, y 1.740 fueron de tipo individual, familiar, y de grupos de aficionados.

El 75% de estas últimas visitas "generales" se concentraron de viernes a domingo, y en viernes y sábado se registraron casi tantos visitantes por la mañana como por la tarde.

El máximo número de visitantes “generales” por turno, 174, se registró en la mañana del domingo 29 de mayo, seguido de los 152 que se registraron en la mañana del domingo 12 de junio.

Los 21 Socios Benefactores Voluntarios que se repartieron la labor de atención y de guía a los visitantes, a lo largo de 52 turnos distribuidos entre mañanas y tardes de martes a sábado, y mañanas de domingo, totalizaron 233 asistencias, sumando más de 1.000 horas de voluntariado.

Teniendo en cuenta que por falta de presupuesto no se hizo publicidad en medios otros que la web y el facebook de la FPAC, y que incluso en el Prat no se sabe de la existencia y situación del edificio CCA del Aeropuerto, el resultado de la primera etapa puede calificarse de bastante bueno.

Figures of the FIRST STAGE of the exhibition in the CCA


On June 14 the first stage of the exhibition at the Cultural Center Aeronautics Barcelona-El Prat Airport was closed.

During the 28 days that remained open to the public, 2,034 visits were received, of which 294 were students and teachers from schools, and 1,740 were individual, familial, and groups of interest.

75% of the latter visits "general" concentrated from Friday to Sunday. The number of Friday and Saturday morning visitors almost match the figure recorded in the afternon.

The maximum number of "general" visitors per shift, 174, was recorded on the morning of Sunday, May 29, followed by the 152 that occurred in the morning of Sunday 12 June.

The 21 Volunteers that shared the mission of welcoming and guiding the vistitors over 52 shifts distributed through mornings and afternoons, from Tuesday to Saturday, and on Sunday mornings, totaled 233 assists and more than 1,000 volunteering hours.

Given that due to lack of budget, the exhibition was not advertised in media other than the FPAC web and facebook, and that even in the El Prat de Llobregat there's no knowledge of the existence and location of the Airport's CCA building, the result of the first stage can be described as quite good.

 

SEGONA ETAPA – SEGUNDA ETAPASECOND STAGE

Des de finals de juliol i fins finals d'agost els mòduls temàtics de l'exposició es presentaran a les àrees d'embarcament del mòdul IV de la T2 de l'Aeroport de Barcelona-El Prat i de l'Aeroport de Girona-Costa Brava. 
I també pot fer una VISITA VIRTUAL al contingut dels mòduls de la exposició just PULSANT AQUÍ.
Desde finales de julio y hasta finales de agosto los módulos temáticos de la exposición se presentarán en las áreas de embarque del módulo IV de la T2 del Aeropuerto de Barcelona-El Prat y del Aeropuerto de Girona-Costa Brava.
Y también desde este mes de julio se puede realizar una VISITA VIRTUAL al contenido de los módulos informativos de la exposición PULSANDO AQ.
From late July to late August, the thematic exhibition modules will be presented at the boarding areas of the T2 Module IV of the Barcelona-El Prat airport and in the boarding areas of the Girona-Costa Brava airport.
And also from this month of July you can realise a VIRTUAL VISIT to the information content of the exhibition just CLICKING HERE

21/06/2016 Voluntaris de la EXPO al CCA © FPAC

TERCERA ETAPA – TERCERA ETAPATHIRD STAGE

L'exposició tornarà al CCA

Atenent els mes de 200 missatges encoratjadors escrits al llibre de visites, i gràcies a la col·laboració d'AENA, de l'Institut Illa de Banyols i dels altres Benefactors que ens han deixat part dels materials exposats, els Socis Benefactors Voluntaris de la FPAC obriran de nou l'exposició al Centre de Cultura Aeronàutica de l'Aeroport de Barcelona-El Pra durant els mesos de setembre i octubre. L'exhibició comptarà amb nous elements aeronàutics. 
 Voluntaris de la EXPO al CCA © FPAC

 

La exposición volverá al CCA


Atendiendo a los más de 200 mensajes alentadores escritos en el libro de visitas, y gracias a la colaboración de AENA, del Instituto Illa de Banyols y de los otros Benefactores que nos han dejado parte de los materiales expuestos, los Socios Benefactores Voluntarios de la FPAC abrirán de nuevo la exposición en el Centro de Cultura Aeronáutica del Aeropuerto de Barcelona-el Prat durante los meses de septiembre y octubre. La exhibición contará con nuevos elementos aeronáuticos.
Voluntaris de la EXPO al CCA © FPAC

 

The exhibition will be back at the CCA


Encouraged by the more than 200 messages written in the guestbook and thanks to the collaboration of AENA, the Institute Illa de Banyols and other benefactors who have left part of the exposed materials, the FPAC Volunteers will reopen the exhibition at the Aeronautics Cultural Center of the Barcelona-El Prat Airport during the months of September and October. The exhibition will feature new aeronautical elements.
Voluntaris de la EXPO al CCA © FPAC

 

Programa de l'Exposició per setembre-octubre

Programa de la Exposición en Septiembre y Octubre

Program of the Exhibition for September and October.L'exposició estarà oberta a Escoles i Grups que ho sol·licitin per correu electrònic a PACVISITA@GMAIL.COM , de dilluns a divendres, en horari a convenir i amb entrada gratuita. La visita es podrà completar amb una presentació pedagògica i temàtica, a acordar, al saló d'actes del CCA.
La exposición estará abierta a Escuelas y Grupos que lo soliciten por correo electrónico a PACVISITA@GMAIL.COM, de lunes a viernes, en horario a convenir y con entrada gratuita. La visita se podrá completar con una presentación pedagógica y temática, a acordar, en el salón de actos del CCA.
The exhibition will be open, Monday through Friday, to schools and groups upon request by email to PACVISITA@GMAIL.COM. Schedule is to be arranged and the admission will be with free. The can be completed with an educational presentation, subject to agreed, at the hall of the CCA.
Voluntaris de la EXPO al CCA © FPAC
L'exposició estarà oberta al públic en general de divendres a diumenge, de 10:00 a 13:30, i els divendres i dissabtes, de 16:00 a 19:30. L'entrada serà gratuita.
La exposición estará abierta al público en general de Viernes a Domingo, de 10:00 a 13:30, y los Viernes y Sábados, de 16:00 a 19:30. La entrada será gratuita.

The exhibition will be open to the public from Friday to Sunday from 10:00 to 13:30 and on Friday and Saturday from 16:00 to 19:30. Admission will be free.
Voluntaris de la EXPO al CCA © FPAC

SOL·LICITUD DE COL·LABORACIÓ

SOLICITUD DE COLABORACIÓN 

REQUEST FOR COLLABORATION

La Fundació sol·licita la vostra col·laboració en la difussió de les noves etapes de la exposició i en el seu sosteniment mitjançant un donatiu econòmic i, si us es possible, col·laborant en l'atenció als visitants.
La Fundación solicita su colaboración en la difusión de las nuevas etapas de la exposición y en su sostenimiento mediante un donativo económico y, si les resulta posible, colaborando en la atención a los visitantes.
The Foundation asks for your help in the dissemination of the new stages of the exhibition and your support through a financial donation. Moreover, should you be able, we will welcome your collaboration in the care of visitors.
Visitants de la EXPO al CCA © FPAC
Si ens podeu ajudar – Si nos puede ayudarShould you can help:
Sis plau, comuniqueu-nos la vostra disponibilitat per atendre als visitants, per correu electrònic a PACVOLUNTARI@GMAIL.COM indicant dates i si podreu ajudar en torn de matí o de tarda.
Le agradeceremos nos comuníque su disponibilidad para atender a los visitantes, por correo electrónico a PACVOLUNTARI@GMAIL.COM indicando fechas y si puede ayudar en turno de mañana o de tarde.
Please, communicate your availability to meet the visitors, by email to PACVOLUNTARI@GMAIL.COM indicating dates and if you can help around morning or afternoon.
O bé – O bienOr
Sis plau, feu-nos un donatiu per ingrés o transferència, a un dels dos següents comptes – Agradeceremos que realize un donativo mediante ingreso o transferencia a una de las dos siguientes cuentas Please, make a donation by payment or transfer to one of the following two accounts:
IBAN / BIC ES34 0081 5126 1500 0100 3105 / BSAB ES BB XXX
IBAN / BIC ES71 2100 1069 2202 0006 4501 / CAIX ES BB XXX
Voluntaris de la EXPO al CCA © FPAC

SORTEIG D'UNA SEGONA VOLTA AÈRIA A CATALUNYA

SORTEO DE UNA SEGUNDA VUELTA AÉRA A CATALUÑA

SECOND DRAW OF AN AIR TOUR THROUGH CATALONIA

Entre tots els Voluntaris que participin en els torns d'atenció als visitants de l'exposició, durant els mesos de setembre i octubre, es realitzarà un sorteig d'una volta aèria a Catalunya en un avió clàssic de la col·lecció de la FPAC.
Entre todos los Voluntarios Benefactores que participen en los turnos de atención a los visitantes de la exposición, durante los meses de septiembre y octubre, se realizará un sorteo de una vuelta aérea a Cataluña en un avión clásico de la colección de la FPAC.
Among all the volunteers attending the visitors to the exhibition during the months of September and October, there will be a draw of a Catalan air tour on a classic aircraft of the FPAC collection.
Voluntaris de la EXPO al CCA © FPAC

RESULTAT DEL SORTEIG DE LA PRIMERA VOLTA AÈRIA A CATALUNYA

RESULTADO DEL SORTEO DE LA PRIMERA VUELTA AÉREA A CATALUÑA

RESULT OF THE FIRST DRAW FOR A CATALAN AIR TOUR

Al sorteig realitzat el 21 de juny entre tots els Socis Benefactors que registraren la seva visita a l'exposició del CCA, el Soci Benefactor 080 ha estat agraciat amb una volta aèria a Catalunya en un avió clàssic de la FPAC.
En el sorteo realizado el 21 de junio entre todos los Socios Benefactores que registraron su visita a la exposición del CCA, el Socio Benefactor 080 ha sido agraciado con una vuelta aérea a Cataluña en un avión clásico de la FPAC
In the drawing held on June 21 between all Benefactor Members who have filed their visit to the exhibition of the CCA, the Benefactor Member nº 080 has been graced with a Tour through Catalonia in a classic airplane of the FPAC collection.
Visitants de la EXPO al CCA © FPAC